Direct access:

Llei de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

Articulat de la Llei 31/2010 de l'Àrea Metropolitana de Barcelona aprovada pel Parlament de Catalunya el 27 de juliol del 2010.

La Llei consta de 48 articles agrupats en un títol preliminar i sis títols, als quals segueixen onze disposicions addicionals, cinc disposicions transitòries, una disposició derogatòria i dues disposicions finals.