Direct access:

Processos participatius

Globus de conversa

Avanç del Pla director urbanístic metropolità (PDU)

En la sessió de 26/03/2019, el Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, va acordar, entre d'altres, aprovar l'avanç i exposar al públic el document de referència (Núm. d'expedient 900511/19). El termini actual finalitza el 13 de desembre de 2019.

Anunci al BOPB de 23 d'abril de 2019
Anunci al DOGC de 26 d'abril de 2019

Documentació tècnica

Com arribar a la seu de l'AMB

Informació pública de l'aprovació inicial del PMMU

Espai per a la presentació de suggeriments i al·legacions a l'aprovació inicial del Pla metropolità de mobilitat urbana (PMMU) amb indicació de la identitat del presentador.

Documentació i tramitació electrònica

Programa metropolità de prevenció i gestió de recursos i residus municipals 2019-2025 (PREMET25)

Segons el que s'estableix en la Llei 6/2009, del 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes, s'ha publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona l'aprovació inicial del PREMET25, amb la qual cosa s'inicia el període d'informació pública de 45 dies hàbils.

Anunci publicat al BOPB del 15.03.2019

Documentació del PREMET25

Com arribar a la seu de l'AMB