MPGM a l’àmbit de la Riera del Molí (la gravera)

Diagnosi urbanística de l’àmbit
Diagnosi urbanística de l’àmbit

L’objectiu de la MPGM és revisar i reformular el planejament vigent segons el destí i desenvolupament dels sòls de l’àmbit nord de la Vila atenent els requeriments municipals, i en coherència amb les propostes del territori metropolità i la normativa sectorial d’aplicació.

Area:
65.559 m²
Phases:
Avanç -
Supervision and coordination:

Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques: Xavier Mariño i Loles Herrero

Drafting team:

Secció de Planejament i Gestió de la CPU de l’ADPU: Gema Mur, Pere Ponsatí, Yolanda Larrubia, Núria Moras, Paloma Mosto.

Barcelona Regional, Agència de Desenvolupament Urbà, SA: Marc Montlleó, Arnau Lluch, Jordi Fuster i Josep Prats.  

Ajuntament: Yolanda Martínez i Jordi Boltà. 

Municipalities:
Molins de Rei

Description

Els criteris d’ordenació per a dur a terme els objectius de la MPGM són:  

  1. Preservació i millora dels espais naturals La proposta s’ocupa del tractament de la riera de Vallvidrera, reservant un espai al seu entorn que faciliti les millores del sistema hídric i la transició d’usos cap a les zones urbanes. Es proposen les actuacions següents:
  • Delimitar un espai adjunt a la riera per generar unes basses de captació i infiltració d’aigua, per tal de facilitar la recàrrega de l’aqüífer i millorar la salut del sistema hídric;
  • Acompanyar el sistema de riera i basses, també potencial refugi de biodiversitat, per un espai destinat a centre d’interpretació de la riera, combinat amb espais lliures en llocs estratègics, corresponents amb els elements principals de l’estructura urbana i territorial;
  • Preveure la possibilitat d'aportar un espai destinat a la utilització de la biomassa obtinguda en la gestió forestal de l'entorn, emmarcada en l'objectiu de millora de l'eficiència energètica al territori metropolità.  
  1. Conservació dels elements patrimonials  S’identifica el Rec dels Molins com element singular i de identitat del territori i, en conseqüència, es proposa reservar un espai lliure a l’entorn del canal del Rec dels Molins que garantirà i facilitarà la conservació de l’element patrimonial, així com el seu tractament i integració amb el conjunt del territori.  
  2. Compleció de les zones urbanes  Es proposa contribuir a l’estructura urbana de la Vila i reforçar l’estructura territorial metropolitana, incorporant nous usos vinculats a activitats productives i de desenvolupament econòmic, atesa la posició singular i estratègica de l’àmbit.