Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Back
 • Títol
  Títol II. Règim urbanístic del sòl
  Capítol
  Capítol 5è. Règim del sòl no urbanitzable
  Secció
  Secció 1a. Disposicions comunes
  Article
  Article 145 - Modalitats

Article 145 - Modalitats


1. És sòl no urbanitzable el qualificat en aquest Pla General com a verd privat d'interès tradicional (8b), rústic protegit de valor agrícola (24), espais lliures permanents (26) i àrees forestals (30).

2. Els parcs forestals (27, 28, 29) encara que ordenats amb el propòsit d'assegurar‑ne la conservació, protecció i millora com a reserves naturals, es regulen en aquest Pla general com a sistemes generals metropolitans.

3. Aquest Pla General ordena com a cementiris (25) el conjunt de petits cementiris dispersos en àrees forestals amb predomini d'espais lliures, destinats a vegetació o masses arbòries. La seva regulació és continguda al títol III d'aquestes Normes, en atenció a la seva destinació a serveis d'interès públic.