Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità

Back
 • Títol
  Títol I. Disposicions de caràcter general
  Capítol
  Capítol 2n. Del desenvolupament del Pla general
  Article
  Article 14 - Pla d'etapes

Article 14 - Pla d'etapes


1. El Pla d'etapes és el document integrant dels Plans Parcials i dels Plans de Reforma Interior que estableix el desenvolupament ordenat de la urbanització de manera escalonada, amb subjecció a unes prioritats i a un calendari.

2. El Pla d'etapes fixarà els terminis per a l'execució de la urbanització en cada un dels polígons, dins de la previsió temporal d'aquest Pla General. Els terminis per a l'execució de la urbanització en cadascun dels polígons i en la totalitat del sòl comprès a l'àmbit del Pla Parcial o del Pla Especial, es determinaran, en cada cas, d'acord amb els mitjans i les finalitats.

3. Com a termini màxim ordinari per a la total execució dels Plans es fixarà el de deu anys, comptant des de la publicació de llur aprovació definitiva. No obstant això, pot establir-se un termini major als plans de reforma interior referents a les zones de renovació urbana o de remodelació, o en aquells que comportin la realització d'operacions de reforma que pels mitjans disponibles o per l'envergadura de l'operació i la seva repercussió social necessiten una actuació temporal superior als deu anys.