L'avinguda Salvador Allende, permeabilitat i continuïtat urbana

Aquesta transformació urbana millora la continuïtat del centre històric a través d'un nou espai públic que supera l'antiga barrera de les vies del tren. Es converteix l'espai en un eix de connexió i activitat urbana millorant les voreres, generant un carril bici, integrant enjardinament i mobiliari urbà i incorporant una pantalla acústica pels habitatges adjacents a les vies.

Imatge del projecte
Josep Casanova
Technical details
 • Project date:
  May 2012
  Start work date:
  January 2013
  End work date:
  November 2013
  Work execution date:
  November 2012
  Municipality:
  Cornellà de Llobregat
  Area:
  21.040 m2
  Cost:
  2.765.941,84€
 • Authors:
  Jordi Navarro i Majó, arquitecte (AMB)
  Project management:
  Jordi Navarro i Majó
  Works management:
  Jordi Navarro i Majó, Jordi Larruy Casado, Joan Roca i Bastus
  Collaborators:
  Jordi Larruy Casado, enginyer tècnic d'Obres Públiques Joan Roca i Bastus, enginyer tècnic d'Obres Públiques Francesc Germà i Carulla, enginyer tècnic industrial Jordi Bardolet i Solé, enginyer tècnic agrònom Oriol García Muñoz, estudiant d'Arquitectura (PFC) Isidro Félix Verano Jiménez, delineant
  Contractor:
  Pasquina, S.A.
  Promoter:
  Àrea Metropolitana de Barcelona
Awards and acknowledgments

 • Seleccionat als premis Construmat 2015 (categoria Enginyeria Civil i Urbanisme)
 • Seleccionada 9 Biennal internacional de paisatge Premi Rosa Barba 2016 (Seleccionat en la categoria Articulation)

Project PEM

2.351.477,00 €

Module

131,46 €/m2

Financing

PACT

Description

Després de l'arranjament del l'espai urbà del centre històric de Cornellà, les actuacions següents proposades per l'Ajuntament de Cornellà passaven per l'arranjament i re-definició dels espais urbans existents a diferents sectors de la població. Entre aquests espais està el que ens ocupa, situat al sud del barri de Bonavista i que configura un lloc de xarnera i connexió amb el centre històric, al qual dona continuïtat.

La construcció del viaducte del tren –el qual passava abans per un terraplè i esdevenia una barrera física– ha generat un gran espai de plaça saló que millora la permeabilitat amb el centre. Aquest espai de connexió de Cornellà Centre amb Bonavista i Sant Ildefons comporta també l'arranjament de la carretera d'Esplugues (cantó nord), el del carrer Bellaterra, el del carrer de Catalunya i, per últim, el de l'avinguda de Salvador Allende –fins l'escola Linda Vista–, que son les intervencions que ens ocupen.

L'objecte de la proposta és redefinir les seccions d'aquests vials ampliant voravies, renovar la pavimentació, adequar els espais a la normativa d'accessibilitat, restablir les relacions espacials urbanes, conservar i millorar l'enjardinament, ubicar mobiliari urbà, definir els límits urbans, així com incorporar carrils per a bicicletes. Així mateix, a l'avinguda de Salvador Allende, en el límit amb via fèrria cal ubicar una pantalla acústica per reduir l'impacte acústic del tren envers els habitatges.

Al carrer Bellaterra hom proposa eixamplar les voravies i introduir-hi una filera d'arbres a la voravia nord-est. Així mateix, a la cruïlla dels carrers de Bonestar i Salvador Allende es defineix una placeta enjardinada amb una rasant única.

A l'avinguda de Salvador Allende, entre l'escola Linda Vista i la carretera d'Esplugues, on l'espai de l'avinguda és més ample, es proposa crear un saló parc. A tal efecte es proposa una rasant contínua en substitució de les plataformes graonades, tot respectant l'arbrat d'oms existent. Com a límit de l'espai amb el tren s'hi ubica la mampara acústica que fa a la vegada de mural de revestiment del mur de formigó existent, i que li dona unitat. Al tram on hi ha mur de pedra, la mateixa mampara acústica configura una pèrgola.

A tot l'àmbit d'aquest tram de l'avinguda, hom proposa eixamplar la voravia nord, davant el front urbà edificat. L'eixamplament de la voravia sud permet incorporar un carril bici. A un dels cantons del vial, hom proposa el canvi dels aparcaments en espiga per aparcaments en línea, la qual cosa permet guanyar aquest espai pels vianants.

Al tram de l'avinguda d'Esplugues objecte de intervenció s'eixampla sensiblement la voravia, s'incorpora un nou arbrat a continuació de l'existent i s'introdueix un carril bici que dona continuïtat a l'existent a tot el llarg de l'avinguda i que, així mateix, connecta amb el nou carril bici proposat a l'avinguda de Salvador Allende.

Al carrer de Catalunya, a la voravia cantó est, es proposa una rasant única per evitar les terrasses graonades existents, de difícil accés, i també es defineixen unes grans jardineres que permeten mantenir la rasant de les dues grans palmeres existents.

Where