Ecoparc 2 Montcada i Reixac

Aquest ecoparc és una planta de tractament mecànic i biològic de residus municipals.

Municipality: Montcada i Reixac

Location: Av. Torre Mateu (Polígon Industrial Can Salvatella) s/n Montcada i Reixac

Què fa?

Els ecoparcs són equipaments ambientals de tractament mecànic biològic que gestionen les dues fraccions dels residus municipals que contenen matèria orgànica, la fracció FORM i resta.

Ubicat al polígon industrial Can Salvatella de Barberà del Vallès, l'Ecoparc de Montcada i Reixac dóna servei als municipis més propers de l'àmbit metropolità.

De la FORM i la resta, l'Ecoparc de Montcada i Reixac n'extreu quatre recursos:
 • Materials recuperables, que no s'han separat adequadament en origen, com ara envasos metàl·lics, plàstics o brics, vidre i paper cartró.
 • Biogàs, una font d'energia renovable que es genera a partir de la degradació de la FORM i s'utilitza per produir electricitat i calor.
 • Digest, esmena orgànica per aplicació agrícola obtinguda en el tractament de la fracció FORM.
 • Bioassecat, producte energètic d'origen biogènic valoritzat a la planta de valorització energètica i obtingut de la matèria orgànica continguda en la fracció resta. 
Per fer-ho, primer s'aplica un pretractament mecànic a la FORM i la resta, sempre per separat. L'objectiu d'aquest pretractament, tant en el cas de la FORM com en el de la resta, és separar la matèria orgànica dels residus que no són orgànics i recuperar els materials reciclables.

A continuació, s'apliquen un seguit de tractaments biològics a la matèria orgànica que s'ha separat a cada línia:
 • La que procedeix de la línia de FORM passa per un procés de metanització; és a dir, per una fermentació anaeròbia durant la qual es genera biogàs. El biogàs obtingut s'utilitza per generar electricitat d'una manera neta i renovable. Després de la metanització, el digest un cop deshidratat s'aplica directament com a esmena orgànica.
 • La que procedeix de la línia de resta es bioasseca; és a dir, s'asseca biològicament en condicions controlades i com a resultat d'aquest procés s'obté bioassecat que s'utilitza com a combustible biogènic per valorització energètica.

Què tracta?

L'Ecoparc té dues línies diferenciades de tractament mecànic biològic: la de FORM i la de resta.

La línia de FORM tracta:
 • Fracció orgànica dels residus municipals, és a dir, residus orgànics procedents de la recollida selectiva municipal (els dels contenidors marrons).
 • Orgànica de mercats i altres grans productors: residus orgànics separats a mercats i en altres centres.
 • Restes de poda: restes vegetals de parcs i jardins municipals.
La línia de resta tracta:
 • Fracció resta dels residus municipals: residus no diferenciats i recollits pels municipis als contenidors grisos.
 • La línia de resta disposa d'un línia de selecció d'envasos i altres materials recuperables que no han estat separats prèviament als contenidors del carrer. Així, es tracten d'envasos i materials recuperables introduïts al contenidor gris enlloc de al contenidor groc. Aquesta línia separa i embala per tipus de material: llaunes fèrriques i d'alumini, envasos i embolcalls de diferents tipus de plàstic, etc.

Com funciona?

El tractament mecànic: s'extreuen els materials reciclables i la matèria orgànica amb ajuda de màquines i a mà. En fer-ho queda un material que no es pot aprofitar: el rebuig.

Els materials reciclables s'embalen i es lliuren a diversos recicladors, que els usaran com a matèries primeres secundàries en nous productes. La matèria orgànica es passa al tractament biològic.

El rebuig s'embala o es compacta i es destina a un tractament finalista, com ara la deposició controlada o la valorització energètica.

Tractament biològic: la matèria orgànica triada si prové de la FORM es degrada en un procés de digestió i si prové de la resta es bioasseca en un procés d'assecatge.

Digestió: la matèria orgànica es degrada sense presència d'aire. Com a resultat d'això, es genera biogàs, una barreja de metà i CO2, que s'empra per generar energia.

Assecatge: la matèria orgànica que prové de la fracció resta es bioasseca; és a dir, s'asseca biològicament en condicions controlades i com a resultat d'aquest procés s'obté bioassecat que s'utilitza com a combustible biogènic per valorització energètica.
Location
How to get there?
Transport nearby...
Related projects