EDAR de Gavà i Viladecans

La depuradora de Gavà i Viladecans té capacitat per tractar 64 milions de litres al dia, que equival a l'ús que en farien 300.000 persones i les activitats econòmiques associades.

Municipality: Gavà, Viladecans

Location: Autovia C-31, km 186.9 Gavà, Viladecans

Depuradora d'aigües residuals de Gavà i Viladecans
EDAR Gavà-Viladecans

Aquesta planta tracta el 5 % del total d'aigua depurada a les EDAR metropolitanes. Pertany al sistema de sanejament 1 Gavà-Viladecans/Begues.

Funcionament

Seccions de la depuradora de Gavà i Viladecans
Seccions de la depuradora de Gavà i Viladecans
Pou de graves i pedresbast

Deté l'aigua uns instants perquè es dipositin graves i altres sòlids pesants al fons del pou. Després la fa passar per una reixa que reté plàstics, papers no dissolts, altres sòlids gruixuts i objectes de més de 10 centímetres, abans de fer-la passar per la resta d'instal·lacions.

Els residus que s'extreuen aquí es destinen a deposició controlada.

Cargols d'Arquímedes

Eleven l'aigua fins al punt més alt de la depuradora a fi de fer-la circular per gravetat per la resta de les instal·lacions.

Desbast

Fa passar l'aigua per un conjunt de reixes d'uns 2,5 centímetres i tamisos de 3-5 mil·límetres que eliminen altres sòlids més fins. El desbast és clau per evitar danys o obturacions en els processos de conducció i tractament posteriors.

Els residus que s'extreuen aquí es premsen i es destinen a deposició controlada.

Dessorrador desgreixador

Separa simultàniament de l'aigua les sorres i els greixos. Les sorres cauen al fons de la instal·lació per decantació i s'extreuen amb unes bombes. Els greixos, olis i escumes s'emulsionen per millorar-ne la flotabilitat i s'extreuen des de la superfície. L'eliminació de les sorres evita l'abrasió de la maquinària posterior; l'extracció dels greixos, la distorsió dels tractaments biològics.
Els residus que s'extreuen aquí es destinen a deposició controlada.

Decantador primari

Elimina per decantació el 60 % dels sòlids en suspensió que no s'han pogut eliminar en el pretractament anterior. Aquests sòlids, que es coneixen com a "fangs primaris", inclouen fins al 30 % de la matèria orgànica que conté l'aigua residual.
Un cop separats de l'aigua, els fangs primaris reben un tractament específic a la línia de fangs.

Reactor biològic amb eliminació de nutrients

Crea les condicions perquè diferents tipus de bacteris es desenvolupin i eliminin el fòsfor i el nitrogen, a més de degradar la matèria orgànica restant més ràpidament.

A més, conté un seguit de sòlids flotants de plàstic (en forma de rul·los) que retenen els bacteris i així augmenten la capacitat de depuració del cultiu.

Decantador secundari

Per decantació, separa l'aigua dels bacteris, que sedimenten en forma de fang diluït. Aquest fang, conegut com a "fang secundari" o "fang actiu" consisteix en gariebé el 60 % de tota la matèria orgànica que hi havia a l'aigua residual.
Això vol dir que, entre el decantador primari i el secundari, s'extreu el 95 % dels sòlids en suspensió i de la matèria orgànica que hi havia a l'aigua.
Un cop separat de l'aigua, el fang secundari rep un tractament específic a la línia de fangs.

Sortida d'aigua i emissari submarí

L'aigua depurada es condueix al mar, on s'aboca a través d'un emissari submarí d'un quilòmetre i mig de llarg, i quinze metres de profunditat.

A més, la planta de Gavà-Viladecans disposa d'un cabal de retorn de l'aigua depurada al delta del Llobregat, amb el qual contribueix a mantenir els corredors del delta i la llacuna de la Murtra.

Bioreactor de membranes amb eliminació de nutrients

Aquesta instal·lació s'està construint.
Crea les condicions perquè diferents tipus de bacteris es desenvolupin i eliminin el fòsfor i el nitrogen, a més de degradar la matèria orgànica restant més ràpidament.
Després d'aquest procés biològic, l'aigua passa per unes membranes d'ultrafiltració que retenen els bacteris en forma de fang.
L'aigua que surt d'aquesta instal·lació està clarificada i té una gran qualitat.

Desinfecció

Aquesta instal·lació s'està construïnt.
S'apliquen uns raigs ultraviolats a l'aigua que maten els virus i bacteris que hi pugui haver. A continuació, s'hi afegeix clor (hipoclorit) per garantir una desinfecció continuada.
Després de la desinfecció, l'aigua es considera regenerada. Per això, es pot reutilitzar en reg agrícola, reg de zones verdes urbanes i neteja de carrers.

Espessidor

Atès que els fangs que vénen de la línia d'aigües estan molt diluïts (contentn menys de l'1 % de matèria sòlida), es passen per l'espessidor, que treu aigua per concentrar els fangs fins al 6 % de matèria sòlida.

Digestor

És un dipòsit on es tanquen els fangs sense contacte amb l'aire. S'escalfen i es remouen per afavorir un procés de fermentació anaeròbica (sense oxigen). Durant aquesta fermentació es produeix una barreja de CO2 i metà, anomenada biogàs.

El biogàs produït es transporta al gasòmetre.

Gasòmetre

Acumula el biogàs i l'homogeneïtza.

Central de cogeneració

Produeix electricitat i calor a partir de la combustió de biogàs. Tant l'electricitat com la calor s'utilitzen a la mateixa depuradora per a consum propi.

Deshidratador i assecatge tèrmic

Primer, el deshidratador centrifuga els fangs fins que assoleixen una consistència plàstica. Després, l'assecador escalfa els fangs per eliminar fins al 95 % de la humitat restant.

Els fangs estabilitzats s'usen en processos de comportatge o com a combustible alternatiu en cimenteres.


La finalitat d'una depuradora és retornar l'aigua residual i pluvial al medi en les millors condicions i d'acord amb els estàndards de qualitat fixats per normativa.
 
Per fer-ho, la depuradora de Gavà-Viladecans extreu de l'aigua els contaminants que hi han anat a parar: sòlids flotants (plàstics, papers no dissolts...), sorres, greixos i matèria orgànica, entre d'altres.

Què tracta?

La depuradora de Gavà-Viladecans tracta:
  • Aigües residuals domèstiques i assimilables: les aigües usades a llars, oficines, comerços, escoles i qualsevol altre espai on no s'hi aboquen contaminants especials.
  • Aigües industrials pretractades: les aigües usades a instal·lacions industrials, després de rebre un tractament per part de la mateixa indústria per tal d'extreure'n els contaminants específics.

Què fa?

Aquesta instal·lació dóna servei als municipis de Castelldefels, Gavà, Sant Climent de Llobregat, el sector sud-est de Sant Boi de Llobregat i Viladecans. També tracta les aigües del barri de les Botigues de Sitges, tot i no que no és un municipi metropolità.
 
En total, les aigües tractades en aquesta instal·lació suposen el 5 % del total d'aigües tractades per l'AMB.
 
La depuradora de Gavà i Viladecans compleix les exigències d'abocament d'aigües en zones sensibles, que són més restrictives que les fixades per a zones normals.
 
A més, aquesta depuradora també regenera l'aigua, és a dir, la saneja fins a uns estàndards de qualitat encara més alts, amb la finalitat de reutilitzar-la per a reg agrícola, reg de zones verdes o neteja de carrers.
 
Per últim, en el tractament de fangs es genera biogàs. Amb la combustió del biogàs es genera el 40 % de l'energia que la depuradora necessita per funcionar. L'aprofitament d'aquesta font d'energia renovable, a més, evita les emissions de metà, un gas d'efecte hivernacle amb una capacitat d'escalfament global 21 vegades més gran que el CO2.

Evolució i millora del servei

La depuradora de Gavà-Viladecans contribueix des del 1986 al manteniment del litoral sud de l'àrea metropolitana de Barcelona, de les corredores del delta del Llobregat i de la llacuna de la Murtra. 

D'una banda, disposa d'un emissari submarí d'un quilòmetre i mig de llarg, mitjançant el qual aboca l'aigua depurada lluny de la costa i de la zona de platges. D'altra banda, disposa d'un cabal de retorn de l'aigua depurada al delta del Llobregat, amb el qual evita la intrusió d'aigua salina a les corredores del delta i a la llacuna de la Murtra. 
 
A més, l'any  2010 es va remodelar per incloure-hi una línia de regeneració d'aigua, que permet reutilitzar-la per a diversos usos.
 
Durant la reforma, també es va incorporar el tractament d'eliminació de nutrients, que redueix el risc d'eutrofització al delta del Llobregat, a la llacuna de la Murtra i al litoral. L'eutrofització és un procés que perjudica greument l'ecosistema. Es deriva de l'abocament d'aigües amb un excés de nutrients. Aquest excés provoca el creixement desmesurat de algues i microorganismes, que esgoten l'oxigen de l'aigua i impedeixen la vida d'altres espècies.
Location
How to get there?
Transport nearby...