Recycling in Lesbos: a strategy for securing environmental and refugee rights

Lesbos

The aim of the project is to contribute to ensuring the social and environmental rights of refugees and the local population of Lesbos. To do this, work is being carried out to strengthen, raise awareness and implement good practices in environmental protection and recognition and critical awareness of refuge in Lesbos.

The project establishes three lines of action:

- Awareness-raising and educational actions to promote recycling among local and refugee populations.

- Actions to expand and improve the economic sustainability of Lesvos Solidarity’s social recycling workshops.

- Advocacy focused on defending environmental and refugee rights and the link between the two.

The project beneficiaries are the local and refugee population of Lesbos. Bearing in mind possible restrictions due to the Covid-19 pandemic, 1,500 people are expected to participate in awareness-raising and educational activities (face-to-face and online), 13 people (70% refugees, 40% women) in social recycling workshops and 100 people in advocacy activities. The aim is to reach all communities: refugees, local population, people with functional diversity, LGBTQI+ people and the general population.

The project focuses on rights, gender, diversity, sustainability and democratic governance, which are prerequisites to ensure it has the desired impact on the territory.

Technical details
Partners:

Lesvos Solidarity

Action area:
Mediterrània-Mashriq
Subject:
Refugees, Environmental sustainability
Budget:
38.000.00 €
Financing:
  • 38.000.00 €

Description

L’objectiu del projecte és contribuir a la garantia dels drets socials i ambientals dels refugiats i la població local de Lesbos. Per aconseguir-ho es treballa en l’enfortiment, la sensibilització i les bones pràctiques sobre la protecció del medi i en el reconeixement i la consciència crítica sobre el refugi a Lesbos.

El projecte estableix tres línies d’acció:

- Accions de sensibilització i educació per promoure el reciclatge entre la població local i refugiada. 

- Accions destinades a ampliar i millorar la sostenibilitat econòmica dels tallers de reciclatge social de Lesvos Solidarity.

- Accions d’incidència centrades en la defensa dels drets ambientals i els drets dels refugiats i en el vincle entre tots dos.

Els subjectes de dret del projecte són la població local i refugiada de Lesbos. Tenint en compte les possibles restriccions degudes a la pandèmia de la covid-19, es preveu la participació de 1.500 persones en les activitats de sensibilització i educació (presencials i en línia), 13 persones (un 70 % de refugiats, un 40 % de dones) en els tallers de reciclatge social i 100 persones en les activitats d’incidència. L’objectiu és arribar a totes les comunitats: refugiats, població local, persones amb diversitat funcional, persones del col·lectiu LGBTIQ+ i població general.

El projecte treballa amb enfocaments de drets, gènere, diversitat, sostenibilitat i governança, elements necessaris per garantir l’impacte desitjat al territori.