Arquitecte

Concurs específic de mèrits, obert a la mobilitat interadministrativa, per a la provisió d'un lloc de treball d'arquitecte/a de disciplina urbanística, del grup A, subgrup A1, nivell 20 de complement de destinació, adscrit al Servei de Disciplina Urbanística de l'Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Tipus:
Provisió llocs i mobilitat
Número expedient:
901989/19
Període de presentació de sol·licituds:
Del al (9-14)
Estat:
Resultats
Publicació:
DOGC 22.11.2019
Servei de RRHH:

93 506 97 26

Formulari de contacte