Concursos de promoció interna

Convocatòria de vuit places vacants a la plantilla de l'AMB mitjançant procés de concurs-oposició de promoció interna, de personal funcionari de carrera i personal laboral fix, d'acord amb l'oferta pública de l'any 2022.

Es convoquen les següents places:

  • Grup A, subgrup A1: 1 tècnic/a superior de recursos humans
  • Grup A, subgrup A1: 1 tècnic/a superior de gestió patrimonial
  • Grup A, subgrup A1: 1 tècnic/a superior de promoció i ocupació (laboral fix)
  • Grup A, subgrup A2: 2 tècnics mitjans/anes de recursos humans
  • Grup A, subgrup A2: 2 tècnics mitjans/anes de gestió administrativa
  • Grup A, subgrup A2: 1 tècnic/a mitjà/ana de residus


Presentació  de sol·licituds

Les persones aspirants que desitgin prendre part en les proves selectives hauran de presentar una sol·licitud de  participació indicant a quina plaça s'opta, en el Registreb General de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, de 9:00 a 14:00 hores, de dilluns a divendres.

També pels altres mitjans establerts a la legislació sobre procediment administratiu.

Tipus:
Concurs intern
Número expedient:
903488/22
Període de presentació de sol·licituds:
Del al ()
Estat:
Resultats
Publicació:
BOPB 31.10.22
Servei de RRHH:

93 506 97 26

Formulari de contacte

Enllaços relacionats