Ordenança Metropolitana de Rehabilitació

Back
  • Títol
    Títol III. Les normes d'edificació
    Capítol 1r. De les obres
    Article
    Article 16

Article 16


1. Quan l'actuació de rehabilitació comporta augment de volum en un edifici d'habitatges, els nous patis no coincidents amb els existents es dimensionaran d'acord amb les determinacions del PGM, prenent, com a alçària i nombre de plantes, el de les afegides.

2. Pel que fa als casos de prolongació de patis existents que pel seu nombre total de plantes no compleixi les determinacions del PGM, la prolongació es dimensionarà en funció de l'alçària i el nombre total de plantes, incloent-hi les afegides, de manera que, pel cap baix, permeti la inscripció d'un cercle de diàmetre igual a la sisena part de l'alçària útil total del pati, amb un mínim de 3 m. i que no produeixi en cap punt de la seva planta estrangulaments de menys de 2 m.