Jornada "Dinàmiques demogràfiques metropolitanes"

Back

| Subject: Demography

Migracions intermunicipals al territori metropolità

Imatge de la notícia


El passat dia 4 de maig de 2018 es va organitzar la jornada tècnica Dinàmiques Demogràfiques Metropolitanes, una col·laboració entre l'equip de recerca Territori, Població i Ciutadania de la Universitat de Barcelona (TERRIPOC/UB) i els tècnics de la Secció d'Estudis Territorials de la Direcció de Serveis d'Urbanisme de l'AMB.

A la sessió es van presentar diversos treballs que tractaven aspectes sobre les dinàmiques de la població a l'AMB, les migracions intermunicipals i l'evolució de l'estructura de les llars.

En aquesta jornada es va presentar el treball Les migracions intermunicipals al territori metropolità de Barcelona 2001-2015 elaborat per la Secció d'Estudis Territorials.