Conservació de l'arbrat

| Subject: Biodiversity, Parks

Mesures per a la conservació posterior als efectes del temporal Glòria

Arbres en un parc metropolità

Al llarg del 2020 es duran a terme diferents mesures que permetran fer una gestió diferenciada de l'arbrat de la xarxa de parcs metropolitans per aconseguir que els arbres assoleixin un grau de creixement òptim i compatible amb la seguretat dels usuaris que gaudeixen dels parcs. Aquestes mesures són:

  • A la campanya de poda d'hivern s'ha fet una valoració que determina en quins arbres cal intervenir. S'han previst les podes mínimes necessàries per al manteniment i la seguretat, que asseguraran l'acompanyament dels arbres perquè creixin amb la màxima naturalitat possible.
  • Restitució d'arbrat en cas de falla o mort. En alguns casos es planteja canviar d'espècie per augmentar la diversitat vegetal als parcs, o canviar-ne l'emplaçament per assegurar que l'arbre té l'espai necessari per créixer. La campanya de reposició d'arbres d'enguany preveu un total de 366 arbres de 36 espècies diferents.
  • Elaboració de plans de risc que permetin avaluar l'estat de l'arbrat de cara a retirar i restituir els exemplars que mostrin risc de fractura, i planificar les podes en funció de les necessitats. Durant aquest any 2020 es revisarà el pla de risc de tot l'arbrat de la xarxa de parcs (una avaluació de l'estat dels arbres).
  • Retirada dels tractaments químics en el control de plagues que els puguin afectar. Es duran a terme millores que en potenciïn el vigor i creixement. La retirada de químics s'acompanya de la col·locació i el seguiment de caixes nius per a ocells i ratpenats, espècies que també ajuden en el control de plagues.
  • Instal·lació d'ancoratges o crosses que ajudin a assegurar l'estabilitat del tronc i el brancatge d'arbres de valor que es vulguin conservar. El temporal Glòria ha posat a prova aquests elements, que n'han suportat l'efecte i han ajudat a conservar els arbres.
  • Promoció de l'arbrat dels parcs mitjançant itineraris botànics i d'arbres. Es faran activitats i guies per exposar el seu valor a la ciutadania, com en el cas dels itineraris d'arbres de Can Buxeres i el parc Nou, entre d'altres.
Tot i que el temporal Glòria ha estat devastador a tot el nostre territori, aquestes directrius generals aplicades al llarg dels darrers anys han fet que la pèrdua d'arbrat hagi estat molt menor que la que es va produir amb el temporal del 2009, de forts vents.

El temporal Glòria va afectar un total de 438 arbres: n'ha tombat 284 i n'ha afectat l'estabilitat de 241 més, dels quals 154 s'han d'abatre i 87 es conservaran. Actualment s'estan finalitzant les tasques de retirada d'arbres afectats i s'està triturant el màxim volum de restes vegetals possible per reutilitzar-les al parc com a encoixinat del terreny. Aquesta acció ajuda a controlar les males herbes i a conservar la humitat del terreny. Els troncs de gran secció tindran una segona vida als parcs, ja que s'aprofitaran per construir-hi refugis de biodiversitat: la seva fusta servirà per acollir diferents espècies de fongs, insectes, rèptils, etc.

L'arbrat és un element vegetal de gran valor en la xarxa de parcs metropolitans. Actualment hi trobem més de 29.000 arbres, sense comptar les grans masses forestals formades per pins i alzines. 

Related documents