Eines de càlcul

Les eines de càlcul medeixen el nivell d'emissions de CO2 i permeten fer balanç i dissenyar accions de reducció dels gasos d'efecte hivernacle (GEH) per tal d'adaptar-se al canvi climàtic i mitigar-lo.

Carboweb

Eina elaborada en col·laboració amb Cetaqua. Se centra en el càlcul de les emissions de CO2 del cicle integral de l'aigua, contemplant totes les etapes des de la captació, potabilització, transport i distribució, clavegueram i depuració.

Accés a l'eina de càlcul Carboweb

ZWCO2

Creada en col·laboració amb Inèdit Innovació i la Diputació de Barcelona. Calcula les emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH) associades a les diferents fraccions i processos de tractament dels residus municipals a l'AMB a partir de l'estudi de quatre instal·lacions de tractament de residus i seguint la metodologia de càlcul de l'Anàlisi de Cicle de Vida (ACV). Les fraccions considerades són la RESTA i la FORM i els processos de tractament són el TMB (Ecoparcs), compostatge, valorització energètica i dipòsit clausurat.

Protocol ZWCO