Sobre el PMES

El Programa metropolità d'educació per a la sostenibilitat Compartim un Futur de l'AMB té com a finalitat sensibilitzar i educar sobre medi ambient. Fomenta hàbits sostenibles entre la població, promou el pensament crític i ofereix als ciutadans eines i valors necessaris per forjar un futur sostenible.El precedent de l'actual Programa d'educació per a la sostenibilitat és el programa conegut com Compartim un Futur. El Programa d'educació per a la sostenibilitat, entre altres novetats, incorpora les qüestions de canvi climàtic, energies renovables i salut ambiental, intensifica la relació escola, família i entorn i profunditza en mètodes pedagògics participatius i experimentals.

Aquesta voluntat de sensibilització es fa palesa en tres plans o programes de l'AMB que la incorporen en la seva estratègia:

Pla d'actuació metropolitana 2011-2015
Pla de sostenibilitat de l'AMB (PSAMB)
Programa metropolità de gestió de residus municipals 2009-2016 (PMGRM)

Study

Visió

L'AMB fomenta que cada ésser humà adquireixi els coneixements, les competències, les actituds i els valors necessaris per forjar un futur sostenible i promou el pensament crític i l'adopció col·lectiva de decisions.

El programa respon a la voluntat de sensibilitzar i educar sobre el medi ambient la ciutadania i els ens metropolitans. L'AMB, a través de diverses accions, ajuda la ciutadania a incorporar hàbits més sostenibles en la seva activitat diària.

L'Educació per a la Sostenibilitat és un eix transversal als objectius i reptes ambientals que té l'AMB al territori metropolità i persegueix capacitar la societat per fer front als reptes ambientals.

Web sobre l'Educació per a la Sostenibilitat de la UNESCO

Missió

El Programa metropolità d'educació per la sostenibilitat de l'AMB té com a missió promoure la sostenibilitat ambiental, social i econòmica al territori metropolità i, a llarg termini, aconseguir que els ciutadans incorporin en el seu comportament quotidià hàbits més sostenibles. 

És un instrument educatiu basat en la participació ciutadana, la planificació estratègica i la coresponsabilitat social en l'educació i expressa la vocació de l'àrea metropolitana com a territori educador.

L'AMB comparteix amb el desenvolupament d'aquest programa el propòsit de les Nacions Unides de la Dècada de l'Educació per al Desenvolupament Sostenible i de RIO+20, que es fonamenta en el fet que l'educació per a la sostenibilitat és un factor bàsic per promoure i assegurar el progrés, la integració i la cohesió social.

Principis

Els principis del Programa d'educació per a la sostenibilitat són els establerts per la declaració de Tbilisi i corroborats en posteriors actes. Es basa en diversos conceptes.
 • Consciència
  Amb l'objectiu d'afavorir l'augment de sensibilitat vers el medi ambient i els seus problemes.
 • Coneixements
  Ajuden a augmentar la comprensió sobre el medi ambient i la relació entre les persones i el medi i, per tant, fomentar la responsabilitat crítica.
 • Actituds
  Afavoreixen l'adquisició de valors socials i l'interès vers el medi ambient per impulsar a participar activament en la seva protecció i millora.
 • Aptituds i capacitat d'avaluació
  Faciliten que els ciutadans adquireixin les aptituds necessàries per resoldre els problemes ambientals.
 • Participació
  Fomenta el sentit de responsabilitat vers el medi ambient i desenvolupa la confiança en l'acció individual i col·lectiva, per tal d'entendre que l'acció humana afecta el medi ambient.
 • Altres
  Transversalitat, coresponsabilitat, proximitat i globalització, transferibilitat, voluntat de formació ciutadana i redistribució dels recursos.

  Tots, amb la finalitat d'afavorir la transició cap al desenvolupament sostenible.

Objectius

El programa d'Educació per a la Sostenibilitat té com a principals objectius donar a conèixer la tasca que fa l'AMB en matèria de sostenibilitat i estimular la participació dels ciutadans en aquest àmbit. A través d'aquest programa, l'AMB proposa pràctiques que afavoreixen un canvi en les decisions de consum individuals per tal que no es basin només en els beneficis econòmics i a curt termini, sinó que també tinguin en compte altres aspectes com els costos ambientals i energètics o les emissions de CO2.
 • Sobre canvi climàtic, energia i salut ambiental
  • Conèixer el canvi climàtic i els seus efectes sobre el territori metropolità.
  • Veure la relació entre la gestió dels residus municipals, l'energia i el paper de les energies renovables.
  • Divulgar el concepte de salut ambiental i els factors que hi influeixen (contaminació acústica, odorífera, lumínica, de l'aigua, del sòl o de l'aire).
 • Sobre cicle de la matèria i residus
  • Conèixer la gestió metropolitana dels residus municipals i els diferents tipus de tractament de residus municipals que fa l'AMB.
  • Sensibilitzar per influir en els hàbits dels ciutadans respecte de la separació de residus i millorar la recollida selectiva, especialment la de la fracció orgànica.
  • Fomentar en el ciutadà capacitats per fer front als canvis que afecten el model de recollida i tractament de residus mitjançant processos d'aprenentatge fonamentats en la reflexió crítica.

  El Programa d'educació per a la sostenibilitat també aborda la jerarquia europea en la gestió dels residus municipals i dona a conèixer els diferents tipus de valorització energètica.

  Educació per a la sostenibilitat del PMGRM (2009-2016)
 • Sobre el cicle integral de l'aigua
  • Conèixer el funcionament de les instal·lacions de tractament d'aigua depurada, regenerada i la xarxa metropolitana de col·lectors.
  • Ajudar a canviar els hàbits dels ciutadans en el consum i ús de l'aigua i fomentar la seva coresponsabilitat amb l'administració pública en la gestió dels recursos hídrics.
  • Donar a conèixer la Directiva marc de l'aigua, la qual inclou conceptes com l'estat integral de les masses d'aigua, l'anàlisi integrada del medi, la recuperació de costos dels serveis i la participació pública i transparència en les polítiques de l'aigua.
  • Apropar i difondre els beneficis de l'aigua regenerada, un recurs hídric encara no gaire conegut a casa nostra.

Estratègies

Les estratègies del Programa metropolità d'educació per a la sostenibilitat es basen en els següents punts:
 • Reforçar la base territorial tot incorporant recursos i activitats estretament vinculats al medi natural i urbà: espais verds urbans i periurbans, ecosistemes fluvials, litoral metropolità, mobilitat, etc. amb l'objectiu d'afavorir el coneixement del medi metropolità i, per tant, el sentiment de pertinença al territori.
 • Impulsar les xarxes i les sinergies entre els programes educatius dels municipis metropolitans.
 • Incorporar com a eixos transversals qüestions estretament vinculades a la gestió metropolitana per a la protecció del medi, com canvi climàtic, energia, olors, salut o mitjans de producció i consum.
 • Adaptar el programa a un públic cada vegada més divers: unitats familiars, tercera edat i nouvinguts, però mantenint el punt focal en el públic escolar, considerat el motor del canvi.
 • Integrar les TIC i les xarxes com una oportunitat per arribar a una societat i a un alumnat cada vegada més tecnològic, però tenint en compte la fractura digital i garantint la universalitat del programa.
 • Innovar en les metodologies didàctiques i pedagògiques estrenyent el vincle amb la universitat i la comunitat educativa mitjançant convenis de col·laboració.
 • Diversificar el tipus d'activitats tot potenciant les més vivencials i participatives, en les quals s'aprengui fent, des de l'acció i la implicació. L'educació per a la sostenibilitat no és només cosa dels més petits, de manera que continuarem treballant per arribar als adults i a les famílies.