Seguiment

seguiment

S'ha elaborat una primera definició de Programa de gestió del Pla, per tal de garantir la seva execució i compliment. Aquest programa s'ha estructurat en 4 eixos:

  1. Indicadors estratègics d'avaluació.
  2. Informe anual de seguiment.
  3. Coordinació institucional i participació social.
  4. Participació ciutadana i difusió del pla.
Indicadors estratègics

Són un total de 23 indicadors, els quals permetran avaluar la consecució dels objectius del Pla l'any 2024 i, també en un escenari intermedi (2021 o 2022).
 

Objectiu estratègic Indicador 2016 Objectiu 2016/2024
Mobilitat saludable 1.1 Víctimes en accidents de trànsit (ferits i morts). 18.989 -50 %
1.2 Població exposada a pobre qualitat de l'aire respecte d'NO2. 51.3 % .50 %
1.3 Població exposada a nivells de soroll Lden ? 65dB (A). 44,2 % -50 %
1.4 Desplaçaments a peu, en bicicleta i VMPs en dia feiner. 4,8 milions +10 %
Mobilitat sostenible 2.1 Consum d'energia del transport. 0,87 M. tep/any ?
2.2 Emissions de CO2 derivades del transport (x 1.000). 2.538 t CO2/any -5 %
2.3 Quota modal dels desplaçaments en vehicle privat en dia feiner a l'àrea metropolitana. 29,8 % 27 %
2.4 Distància mitjana de desplaçaments interurbans en vehicle privat. 5,3 km ?
2.5 Penetració de vehicles de baixes emissions (VBE) al parc censat. 0,3 % 5 %
2.6 Xarxa pedalable (carrils bici, vies pacificades, camins verds). 1.496 km 2.000 km
2.7 Autocontenció municipal per motiu laboral. 70,4 % ?
Mobilitat eficient 3.1 Ocupació mitjana calculada del cotxe (persones/veh.). 1,16 +5 %
3.2 Velocitat comercial de la xarxa d'autobús de TB. 12,08 km/h +10 %
3.3 Velocitat comercial de la xarxa d'autobús de gestió indirecta de l'AMB (Servei integrat diürn). 13,97 km/h +10 %
3.4 Puntualitat dels serveis ferroviaris de rodalia. 94 % 98 %
3.5 Satisfacció del transport públic [avaluació del 0 al 10]. 7,2 7,5
3.6 Quota ferroviària d'accés i sortida de mercaderies del Port de Barcelona. 7,5 % 12 %
3.7 Superfície coberta per serveis de microplataformes DUM. 7,8 km2 30 km2
Mobilitat equitativa 4.1 Població amb nivells de servei de transport públic col·lectiu elevat. 67 % 75 %
4.2 Parades d'autobús adaptades a l'àmbit AMB (1a Corona). 35,6 % 60 %
4.3 Estacions ferroviàries adaptades a l'àmbit AMB [%]. 90 % 98 %
4.4 Ràtio entre la variació interanual de la tarifa mitjana ponderada i l'IPC. -0,9 1

Up
Informe de seguiment

Anualment l'AMB elaborarà un informe com a eina bàsica de gestió i de seguiment del Pla. Tindrà una doble finalitat:

  1. Efectuar el seguiment de l'assoliment dels objectius del Pla, preveure les possibles desviacions i establir mecanismes correctors, si s'escau.
  2. Analitzar l'avenç en la implementació de les mesures per tal de conèixer el grau d'execució i de compliment del calendari previst.

Up
Coordinació institucional i participació social

L'assoliment dels objectius del PMMU passa per una correcta implementació de les mesures del Pla. A causa de la diversitat, complexitat, transversalitat, àmbits d'aplicació i, en conseqüència dels agents implicats en el desenvolupament de les mesures del Pla, es fa necessari l'establiment de mecanismes que afavoreixin la coordinació interadministrativa i la participació amb els agents socials implicats en la mobilitat metropolitana.

Per tot això, s'ha plantejat una estructura de coordinació institucional i de participació social amb els actors vinculats amb la mobilitat en el marc del Consell de Mobilitat de l'AMB. Al mateix temps, s'establiran canals de coordinació i de participació interns en el marc de les àrees i serveis de l'AMB.

L'esquema de participació es farà a tres nivells:

  1. Governança interna a l'AMB.
  2. Governança institucional.
  3. Governança social a través del Consell de Mobilitat de l'AMB.

Up
Participació ciutadana i difusió

Malgrat l'existència del Consell de Mobilitat de l'AMB, també és convenient obrir mecanismes de participació directa de la ciutadania, de forma paral·lela a les tasques que pugui desenvolupar el Consell.

A través del web, d'una bústia de suggeriments, xarxes socials o accions específiques de comunicació, es podrà donar a conèixer i rebre aportacions sobre el PMMU. Així mateix, en el butlletí Mobilitat Metropolitana de l'AMB s'informarà sobre qüestions relacionades amb el Pla.


Up