Subvencions als ajuntaments per a l'execució de projectes de Zones de Baixes Emissions Locals

Volver

Convocatòria 2021 per a la concessió de subvencions als ajuntaments per a l'execució de projectes de Zones de Baixes Emissions Locals a l'àmbit territorial de l'àrea metropolitana de Barcelona

Estado:
Fuera de plazo
Tema:
Movilidad
Responsable AMB:
Direcció de Serveis de Mobilitat Sostenible

Instància de sol·licitud (annex 1)$languageUtil.get($locale, $tipus_form_ext)

Descargar

Declaració obligacions de transparència (annex 2)$languageUtil.get($locale, $tipus_form_ext)

Descargar

Fitxa d'identificació financera SEPA (annex 3)$languageUtil.get($locale, $tipus_form_ext)

Descargar

Compte justificatiu/ Certificació de despesa (annex 4)$languageUtil.get($locale, $tipus_form_ext)

Descargar

Descripción

Aquestes subvencions impulsen restriccions d'accés dels vehicles més contaminants als municipis, exceptuant qualsevol activitat derivada o projecte complementari de la ZBE Rondes de Barcelona, mitjançant el compliment dels següents principis:

 • Aplicar mesures estructurals a escala local per tal de reduir la influència del transport i la mobilitat urbana sobre la contaminació atmosfèrica.
 • Garantir que no se superin els llindars de contaminació per NO2 i PM10 establerts per la Unió Europea, i a la vegada treballar per no superar els llindars de referència de l'Organització Mundial de la Salut.
 • Facilitar la mobilitat quotidiana municipal en modes sostenibles i garantir la seguretat de les persones que optin per modes actius.
La convocatòria d'aquestes subvencions respon als objectius programàtics de l'Acord per al Govern de l'Àrea Metropolitana de Barcelona pel mandat 2019-2023, signat el passat 25 de juliol de 2019, de promoure la mobilitat sostenible al territori metropolità.

La quantia total màxima d'aquest programa de subvencions és d'UN MILIÓ D'EUROS (1.000.000,00 €) que podrà distribuir-se entre diverses convocatòries.

Convocatòria 2021
La convocatòria de l'any 2021 estableix una dotació pressupostària màxima de CINC- CENTS MIL EUROS (500.000 €).

Les actuacions podran ser subvencionades fins a un màxim del 50% del pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) i fins a un màxim de CENT MIL EUROS (100.000 €) per ajuntament. En cas de presentar una memòria valorada a la sol·licitud, es calcularà la subvenció segons el pressupost d'execució estimat (IVA inclòs).

Criteris de valoració
La Comissió de Selecció valorarà cadascuna de les sol·licituds admeses i n'establirà l'ordre segons una valoració integrada per dos aspectes:
 • Una puntuació tècnica (de 0 a 6).
 • L'import de la subvenció sol·licitada, segons el pressupost d'execució per contracte més
  IVA.
La puntuació tècnica reflectirà l'avaluació de sis criteris:
 1. Si el municipi té més de 50.000 habitants: 1 punt, en cas contrari 0 punts.
 2. Si l'àmbit de la proposta de ZBE conté una població superior al 30 % de la població del municipi: 1 punt, en cas contrari 0 punts.
 3. Si la proposta de ZBE preveu una limitació permanent d'accés, amb control mitjançant lectura de matrícules, on només es permet la circulació dels vehicles motoritzats més eficients (segons la classificació de vehicles del Reglament general de vehicles, punt E, Annex II, Ordre PCI/810/2018), de manera que la restricció sigui més severa i no només es prohibeixi la circulació als vehicles sense distintiu ambiental de la DGT: 1 punt, en cas contrari 0 punts.
 4. Si la proposta de ZBE incorpora que el transport de mercaderies de darrera milla es faci preferentment mitjançant vehicles de baixes emissions, bicicletes elèctriques, bicicletes o a peu: 1 punt, en cas contrari 0 punts.
 5. Si l'àmbit proposat com a ZBE preveu la millora de l'entorn d'equipaments vulnerables (centres educatius i sanitaris), amb zones pacificades o a través d'urbanisme tàctic, i limitant la circulació dels vehicles motoritzats en aquests entorns: 1 punt, en cas contrari 0 punts.
 6. Si l'actuació proposada disposa d'un projecte o estudi (on es defineix l'àmbit, tipus de restricció, actuacions que cal fer i pressupost), aprovat per l'ajuntament: 1 punt, en cas contrari 0 punts.
Amb aquesta puntuació tècnica, les sol·licituds quedaran ordenades entre 6 i 0 punts.
Seguidament, les sol·licituds amb una mateixa puntuació s'ordenaran per import de subvenció sol·licitat (de més petit a més gran). Finalment, si dues sol·licituds coincideixen en puntuació tècnica i import de subvenció, l'ordre entre les sol·licituds empatades es triarà per sorteig.

Segons la quantia màxima de crèdit disponible en la convocatòria corresponent, la Comissió de Selecció proposarà a l'òrgan competent la llista de sol·licituds admeses i l'import de la subvenció que els correspongui per tal de resoldre la concessió de les subvencions.

Per a més informació consulteu els documents adjunts en l'apartat Normativa.

A quién va dirigido

Poden ser beneficiaris de les subvencions els ajuntaments que conformen l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Plazos

El termini de presentació de les sol·licituds començarà l'endemà de la publicació de l'extracte de la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), i finalitzarà als 40 dies hàbils de la mateixa, és a dir, l'11 de desembre.

Requisitos

La instància de sol·licitud (vegeu l'annex 1) haurà d'anar acompanyada de la següent documentació:

 • Certificació emesa pel secretari o secretària municipal on consti que qui presenta la sol·licitud té facultats suficients.
 • Acord o resolució, adoptat per l'òrgan municipal competent, on s'aprovi la relació d'actuacions per a les quals se sol·licita la subvenció.
 • Certificat de l'Ajuntament de garantia administrativa (disponibilitat de sòl, permisos i llicències, etc.), actual o futura.
 • Projecte tècnic, o memòria valorada o avantprojecte.
 • Declaració responsable sobre el quadre de finançament del projecte que n'asseguri i en garanteixi l'execució. L'esquema ha de detallar les aportacions pròpies previstes, les subvencions que s'hagin demanat a altres  administracions o entitats públiques o privades per al mateix concepte i el percentatge de subvenció demanat a l'AMB.
 • Certificat de la Intervenció de fons de l'Ajuntament sobre la disponibilitat de crèdit per afrontar la part no subvencionada.
 • Certificat de trobar-se al corrent de les obligacions amb la Tresoreria General de la Seguretat Social, a l'efecte de sol·licitar una subvenció.
 • Certificat de trobar-se al corrent de les obligacions amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària, a l'efecte de sol·licitar una subvenció.
 • Certificat de trobar-se al corrent de les obligacions fiscals i tributàries amb la Generalitat de Catalunya, a l'efecte de sol·licitar una subvenció. Certificat que acrediti si l'IVA suportat del projecte és deduïble (totalment o parcialment) o no.
 • Declaració de les obligacions de transparència, d'acord amb el model adjunt (vegeu l'annex 2), en compliment del que preveu l'article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 • Dades bancàries on se sol·licita que es facin les transferències utilitzant el model "Fitxa d'identificació financera" de l'AMB (vegeu l'annex 3).

Avisos

 • En una mateixa convocatòria, un mateix sol·licitant, només podrà presentar, com a màxim, una sol·licitud de subvenció.
 • La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l'acceptació de les normes que la regulen.
 • Les persones beneficiàries de la subvenció hauran d'adequar la seva activitat als principis ètics i regles de conducta previstos en la base vint-i-unena de les Bases reguladores esmentades, d'acord amb el que disposa l'article 55.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i l'article 13 bis de  l'Ordenança general de subvencions de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Subir

Enlaces relacionados

Subir