Energia metropolitana

Placa solar per darrera

Consum

El consum d'energia a l'AMB s'ha reduït des del 2005, passant de més de 58.000 GWh a una mica menys de 45.000 GWh. La reducció més notable amb diferència ha estat en el sector industrial.

Gràfic Evolució del consum energètic 2005-2015


Per fonts energètiques, l'electricitat és la que produeix més emissions de CO2, seguida de molt a prop pels combustibles líquids.

Gràfic Distribució per fonts energètiques de les emissions derivades del consums energètics (2015)


Pel que fa a la procedència de l'energia elèctrica que es consumeix a l'àrea metropolitana, és a dir la cobertura de consum elèctric, un 61% prové de l'exterior del territori. Això vol dir, a partir del mix energètica català, que majoritàriament aquesta energia elèctrica exògena és nuclear. Pel que fa a les fonts endògenes, més d'un 6% del consum elèctric és d'origen renovable i es produeix en territori metropolità.

Gràfic Distribució de la cobertura del consum elèctric a l'AMB al 2014 (14.591 GWh)


Gràfic Generació elèctrica 2014