Acceptades dues subvencions FEDER

Volver

| Tema: AMB - Institucional, Relaciones internacionales

Són les dues primeres operacions aprovades en el marc del conveni FEDER Generalitat - AMB


El Consell Metropolità en el ple de 29 de gener ha acceptat la subvenció del Fons FEDER de 2.148.760,33€ per a un dels projectes i 6.690.090,81€ per a l'altre, amb la qual cosa la subvenció atorgada ascendeix a un total de 9.108.851,14 euros. Es tracta de les dues primeres operacions aprovades per la Generalitat de Catalunya.

Ambdues operacions han estat programades en el marc del Conveni, signat l'agost de 2017, entre la Generalitat de Catalunya i l'Àrea Metropolitana de Barcelona per al desenvolupament d'actuacions del eixos prioritaris 2,4 i 6 dins del Programa Operatiu D'inversió en creixement i ocupació FEDER Catalunya 2014-2020.

Plataforma Smart AMB

La primera dins l'eix prioritari 2 de Millora de l'ús i la qualitat de les TIC, és la Plataforma Smart AMB amb un cost subvencionable de 4.297.520,66€, que incorpora totes aquelles actuacions vinculades a les tecnologies Smart que l'AMB implementa en els serveis metropolitans (parcs urbans, rius, platges, residus, etc). Gràcies al cofinançament europeu s'incorporen més serveis metropolitans, com el transport públic i la gestió de residus a la Plataforma, així com noves funcionalitats: l'opinió immediata dels ciutadans, un sistema de queixes i suggeriments en línia, informació municipal addicional i la interrelació de les dades de gestió.

Recuperació socioambiental dels espais fluvials metropolitans 

La segona dins l'eix prioritari 6 de Conservació i protecció del medi ambient i la eficiència del recursos és l'operació de recuperació socioambiental dels espais fluvials metropolitans de les conques dels rius Besòs i Llobregat, incloent-hi les rieres que drenen directament al mar i també els vessants de Collserola, amb un cost subvencionable de 13.920.181,62€. A través del cofinançament europeu es podran recuperar i preservar la qualitat ecològica i paisatgística d'aquesta infraestructura verda, cosa que permetrà obrir a la població nous espais públics d'elevat valor ecològic i paisatgístic. De la mateixa manera, les actuacions permeten la recuperació i conservació de cursos fluvials actualment deficients des d'una perspectiva hidrològica, fet que permetent assegurar la mitigació de riscos d'innundabilitat que hi estan associats.

Tot i que les actuacions es duen a terme des de l'àmbit metropolità, cal destacar el procés participatiu realitzat amb els diferents ajuntaments dins del Programa d'actuacions en paisatges naturals i urbans PSG, a l'hora d'identificar els àmbits on s'intervé i el tipus de solucions més convenients.

Totes dues operacions tenen una taxa de cofinançament de 50% del FEDER i es gestionaran fins l'any 2023. 

Dónde

  • Marker

    Seu de l'AMB