Ordenanzas Metropolitanas de Edificaciones

Volver
 • Títol
  Títol II. Ordenances d'aplicació a tota la zona metropolitana
  Capítol
  Capítol 1r. Condicions d'habitabilitat
  Secció
  Secció 4a. Indústries
  Artículo
  Article 84 - Evacuació de residus

Article 84 - Evacuació de residus


1. Si les aigües residuals no reunissin, segons el parer dels serveis tècnics municipals corresponents, les degudes condicions per al seu abocament a la claveguera general, hauran de ser sotmeses a depuració per procediments adequats a fi que es compleixin les condicions que assenyala el Reglament d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses i la resta de disposicions vigents sobre la matèria.

2. Si els residus que produeixi qualsevol indústria, per les seves característiques, no poden ser recollits pel servei de neteges domiciliari, s'hauran de traslladar directament a l'abocador per compte del titular de l'activitat.

3. L'evacuació de gasos, vapors, fums i pols que es faci a l'interior, es dotarà d'instal·lacions adequades i eficaces, de conformitat amb el Reglament sobre la matèria i amb el que disposi, si és el cas, l'ordenança municipal respectiva sobre l'ús de clavegueram.