Novedades
ATENCIÓ: l'apartat de "Formació en línia" s'actualitza regularment. No deixeu de consultar-lo

NOVEDADES:
Cibernarium | Barcelonas Activa Cada setmana es programen noves activitats.
Escola d'Administració Pública de Catalunya Oberta la inscripció a les activitats formatives en línia previstes per al segon semestre de 2020.

Subir
Retorno escalonado
Este apartado recoge una relación de preguntas con respuesta sobre aspectos del Decreto de la Vicepresidencia Ejecutiva núm. 352/2020 que pueden generar dudas, sobre las medidas de seguridad y protección de la salud en el regreso a nuestros centros de trabajo y, otros aspectos que afectan a nuestra cotidianidad laboral.

Preguntes i respostes sobre el procediment esglaonat de tornada

Decret de la Vicepresidència relatiu a la tornada esglaonada als centres de treball

Subir
Normativa
Real Decreto 555/2020 de 5 de junio, por el que se prorroga el estado de alarma

Procedimiento de actuación de  los servicios de Riesgos Laborales frente a la exposición a la SARS-CoV-2

Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma

Orden SND/307/2020, 30 de marzo, por la que se establecen los criterios interpretativos para la aplicación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, y el modelo de declaración responsable

DOCUMENTO CONSOLIDADO | REAL DECRETO 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (actualización 11.04.2020)

DECRET DE GERÈNCIA sobre la suspensió de l'activitat del 6 al 9 d'abril

NOTA sobre l'afectació del RDL 10/2020 a l'AMB i els seus ens dependents

REAL DECRETO-LEY 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19

DECRET LLEI 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica.

REAL DECRETO 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

REAL DECRETO 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

RESOLUCIÓ sobre el transport públic de viatgers

ORDEN sobre medidas en transporte ferroviario

ORDEN sobre transport por carretera y aéreo

RESOLUCIÓ sobre les mesures de distància entre treballadors i treballadores

Subir
Formación en línea
Estos recursos de terceras entidades son, en general, gratuitos. Los cursos no están coordinados ni supervisados por el AMB y están a disposición pública tal cual los incorporamos. En la mayoría de casos, para acceder sólo hay que hacer clic sobre el enlace correspondiente. Si el acceso al curso incorpora algún requisito, se deben seguir las instrucciones que en cada caso da la entidad responsable.

Por otro lado, si conoces algún recurso que puede ser de interés y consideras que se debe compartir en este espacio web, envía un correo electrónico al buzón recursoshumans@amb.cat con la siguiente información:
 • Nombre del recurso y un enlace.
 • Entidad u organización promotora.
Después de hacer una valoración previa se publicará, en su caso.
 • Manuales, reglamento y solicitudes
 • Competencias técnicas
  Acció Modalitat Organitza Descripció
  Introducció a la gestió de processos de negoci (BPM) En línia Barcelona Activa-Cibernàrium Crear i gestionar les activitats (processos) d'una empresa o organització utilitzant el programari lliure de BPM de BonitaSoft
  Urbanisme i ordenació del territori En línia Generalitat de Catalunya Escola d'Administració Pública Conceptes bàsics de la ordenació i planificació urbanísitca
  Gestió administrativa (CFGM) Material didàctic IOC-Institut Obert de Catalunya Generalitat de Catalunya Material didactic del Cicle Formatiu
  Administració i finances (CFGS) Material didàctic IOC-Institut Obert de Catalunya Generalitat de Catalunya Material didactic del Cicle Formatiu
  Assistència a la Direcció (CFGS) Material didàctic IOC-Institut Obert de Catalunya Generalitat de Catalunya Material didactic del Cicle Formatiu
  Gestió de vendes i espais comercials (CFGS) Material didàctic IOC-Institut Obert de Catalunya Generalitat de Catalunya Material didactic del Cicle Formatiu
  Sistemes microinformàtics i xarxa (CFGS) Material didàctic IOC-Institut Obert de Catalunya Generalitat de Catalunya Material didactic del Cicle Formatiu
  Administració de sistemes informàtics en xarxa (CFGS) Material didàctic IOC-Institut Obert de Catalunya Generalitat de Catalunya Material didactic del Cicle Formatiu
  Desenvolupament d'aplicacions web (CFGS) Material didàctic IOC-Institut Obert de Catalunya Generalitat de Catalunya Material didactic del Cicle Formatiu
  Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma (CFGS) Material didàctic IOC-Institut Obert de Catalunya Generalitat de Catalunya Material didactic del Cicle Formatiu
  Instal·lacions electrìques i automàtiques (CFGS) Material didàctic IOC-Institut Obert de Catalunya Generalitat de Catalunya Material didactic del Cicle Formatiu
 • Habilidades
  Acció Modalitat Organitza Descripció
  Com escriure i crear contingut per a la web En línia Barcelona Activa-Cibernàrium Transmetre correctament el nostre missatge a través d'Internet per facilitar-ne la lectura. Què cal fer i quines eines online ens hi ajudaran.
  Utilizar el storytelling a la teva estratègia de màrqueting En línia Barcelona Activa-Cibernàrium Com crear una història que impulsi el teu negoci.
  Introducció a R i RStudio En línia Barcelona Activa-Cibernàrium Treballar estadístiques i visualitzacions de dades.
  Masterclass: com representar el coneixement en una infografia Masterclass en línia Barcelona Activa-Cibernàrium Descobrir quin és el procés de creació d'una infografia i quines eines i recursos existeixen per aconseguir-ho.
  Adreçar correu a:
  Toma de decisiones
  En línia MC-Mutual Analitzar objectivament els problemes, basant-se en fets i no en opinions. Definir bé els objectius que es persegueixen. Plantejar i triar encertadament les mesures. Capacitar per prendre les decisions més adequades en cada circumstància, tenint en compte els recursos disponibles i els resultats que s'esperen obtenir.
  Adreçar correu a:
  Trabajar en equipo
  En línia MC-Mutual Conèixer com funcionen els grups de treball. Aprendre algunes eines que tenim al nostre abast per millorar la nostra capacitat de treball en equip.
  Negociació Efectiva -1 Vídeo MRC Negociació
  Negociació Efectiva -2 Vídeo MRC Negociació
 • Idiomas
  Acció Modalitat Organitza Descripció
  Aula d'autoaprenentatge d'anglès (1) Autoaprenentatge IOC-Institut Obert de Catalunya Generalitat de Catalunya Aules d'autoformació de nivell final de secundària on poder aprendre i practicar els coneixements.
  Aula d'autoaprenentatge de català (2) Autoaprenentatge IOC-Institut Obert de Catalunya Generalitat de Catalunya Aules d'autoformació de nivell final de secundària on poder aprendre i practicar els coneixements.
  Learning English Material didàctic BBC Materials d'audio, vídeo i text per aprendre i estudiar anglès.
  Les Daily Vitamins En línia ZIGGURAT- Escola coorporativa d'Idiomes Lliçó diària d'anglès
  Activity Books En línia ZIGGURAT- Escola coorporativa d'Idiomes Xerrades inspiradores de persones que han assolit els seus objectius i que t'ajudaran a millorar les teves habilitats de comprensió auditiva i ampliar vocabulari
  Activity Books-2 En línia ZIGGURAT- Escola coorporativa d'Idiomes Segona sessió de les xerrades inspiradores de persones que han assolit els seus objectius i que t'ajudaran a millorar les teves habilitats de comprensió auditiva i ampliar vocabulari.

  (1 i 2) Cal enviar correu electrònic l'adreça qualitat@ioc.cat amb l'assumpte: "Inscripció aules autoformació". Molt aviat rebran al seu correu la clau d'accés.
 • Jurídico-administrativo
  Acció Modalitat Organitza Descripció
  Notificació electrònica: eNOTUM Vídeo Generalitat de Catalunya Escola d'Administració Pública Video explicatiu sobre l´ús de l'eina eNOTUM
  Llenguatge administratiu Autoprenentatge Generalitat de Catalunya Escola d'Administració Pública Reconèixer les principals característiques del llenguatge administratiu. Analitzar el procés de redacció dels textos administratius. Estudiar els criteris específics de la redacció administrativa i les convencions aplicables a la documentació. Conèixer la funció i l'estructura dels diversos documents d'acord amb cada una de les activitats administratives.
  Redacció de correspondència administrativa Autoprenentatge Generalitat de Catalunya Escola d'Administració Pública Concepte bàsics: el correu electrònic, la carta i l'ofici
  Llenguatge jurídic Autoprenentatge Generalitat de Catalunya Escola d'Administració Pública Reconèixer les principals característiques del llenguatge jurídic. Utilitzar adequadament la terminologia i fraseologia pròpies d'aquest àmbit d'especialitat. Utilitzar adequadament la terminologia i fraseologia pròpies d'aquest àmbit d'especialitat. Saber aplicar els criteris estilístics en textos narratius, descriptius i argumentatius.
  Redacció d'informes, propostes i resolucions Autoprenentatge Generalitat de Catalunya Escola d'Administració Pública Aprendre a aplicar els criteris generals del llenguatge administratiu en la redacció d'informes, propostes i resolucions- Aprendre a estructurar i redactar els diversos models d'informes i resolucions d'acord amb els aspectes formals característics d'aquests documents. Aprendre a estructurar i redactar els diversos models d'informes i resolucions d'acord amb els aspectes formals característics d'aquests documents. Aplicar els criteris apresos per tal de millorar els documents propis.
  Gestió del pressupost Autoaprenentatge Generalitat de Catalunya Escola d'Administració Pública Adquirir nocions sobre diversos aspectes del pressupost: la seva definició, el marc legal, la planificació pressupostària, el procediment d'elaboració i el concepte de pressupost per programes. Aprendre la normativa reguladora, els principis pressupostaris i l'estructura del pressupost. Conèixer totes les fases d'execució pressupostària, els seus documents comptables i els diferents tipus de modificació del pressupost.
  Comptabilitat per a l'administració local Autoaprenentatge Generalitat de Catalunya Escola d'Administració Pública Aprendre el registre i la comptabilització de les operacions de la gestió econòmica i financera de les entitats locals. Conèixer el contingut i la pràctica dels assentaments de les instruccions dels models de la comptabilitat local per tal d'aconseguir que el sistema d'informació comptable ofereixi informació sobre la situació financera de l'ens. Facilitar l'obtenció d'informació ordenada i sistemàtica del sistema d'informació comptable respecte del desenvolupament econòmic, financer i patrimonial de l'ens. Comprendre la informació dels estats d'execució pressupostària i financera a partir dels registres comptables com a suport útil i necessari en la presa de decisions
  Gestió de documents electrònics per a l'administració local Autoprenentatge Generalitat de Catalunya Escola d'Administració Pública Conceptes bàsics de la gestió documental (ordenació de carpetes, correu electrònic, etc.)
  Contractes del sector públic Autoaprenentatge Generalitat de Catalunya Escola d'Administració Pública Introducció a la contractació pública
  La responsabilitat patrimonial de l'administració pública Autoaprenentatge Generalitat de Catalunya Escola d'Administració Pública Introducció al concepte de responsabilitat patrimonial. Marc normatiu i característiques
  Procediment administratiu Autoaprenentatge Generalitat de Catalunya Escola d'Administració Pública Acte administratiu; principis i fases del procediment; la revisió de l'acte administratiu
  Espais temàtics en matèria d'administració publica Actualització de de la normativa Generalitat de Catalunya Escola d'Administració Pública Novetats en matèria de Seguretat Social; procediment administratiu; contractació; transparència i protecció de dades; Gestió i control de subvencións i ajuts; Personal al servei de les administracions públiques
 • Prevención de Riesgos Laborales (PRL)
  Acció Modalitat Organitza Descripció
  Com treballar de formar segura durant el confinament En línia AMB Qüestionari autoavaluació del lloc de treball a casa.
  Recomanacions per treballar amb un ordinador En línia AMB Pautes i recomanacions per treballar amb ordinadors.
  Liderazgo en PRL Inscripció per email MC-Mutual Promoure l'autocontrol i les conductes segures entre els treballadors, sense eximir-se de les seves pròpies responsabilitats. Marcar directrius sent receptiu a les seves opinions. Animar a la participació, escoltant i acceptant les contribucions dels altres.
  Motivación en PRL Inscripció per email MC-Mutual Despertar en els treballadors l'interès per cuidar la seva salut. Ser conscients de la seva pròpia vulnerabilitat a patir un accident. Convèncer sobre la importància de protegir-se, promovent comportaments més segurs acords amb la prevenció de riscos laborals. Oferir diferents eines per aprendre a motivar els seus treballadors
  Primers auxilis Inscripció per email MC-Mutual Oferir coneixements que permetin socórrer de forma immediata a un accidentat
  Manipulación manual de cargas. Conceptos básicos Inscripció per email MC-Mutual Conèixer els principals riscos ergonòmics presents en els llocs de treball on es realitzen manipulacions manuals de càrregues, i aprendre a aixecar o transportar càrregues manualment
  Manipulación manual de cargas Inscripció per email MC-Mutual Conèixer els principals riscos ergonòmics presents en els llocs de treball on es realitzen manipulacions manuals de càrregues, i aprendre a aixecar o transportar càrregues manualment, aplicant la mesura preventiva més adequada en cada cas
  Instal·lacions elèctriques Inscripció per email MC-Mutual Conèixer els riscos elèctrics presents en dispositius, equips i instal·lacions, així com aprendre a aplicar les mesures preventives per treballar de manera còmoda i segura
  Escola d'esquena (setmana de la prevenció) Inscripció per email MC-Mutual Aplicar uns hàbits posturals correctes en el nostre dia a dia i en tots els àmbits de la nostra vida és de vital importància per a prevenir trastorns musculoesquelètics a l'esquena, afavorint la nostra salut i benestar.
  Gestió de conflictes de violència extrema Inscripció per email MC-Mutual Conèixer i reflexionar sobre les situacions que originen violència laboral i les mesures preventives que poden adoptar-se, millorar les seves habilitats comunicatives i d'afrontament físic del conflicte, i potenciar l'adopció de comportaments segurs.
 • Salud
  Acció Modalitat Organitza Descripció
  Menys aliments ultraprocessats En línia Canal Salut. Generalitat de Catalunya El consum d'aliments ultraprocessats es relaciona amb una pitjor qualitat de la dieta.
  Reto 3 setmanes sense ultraprocessat En línia Lemon's Secrets Menús per passar la quarentena.
  Abordatge positiu del confinament i el teletreball Recursos Servei de Prevenció de Riscos Laborals de la Universitat Politècnica de Catalunya Recursos per abordar de forma positva el confinament i el teletreball.
  Aprofitament En línia Som gent de profit Campanya contra el malbaratament alimentari.
  De la intuïció a l'acció Lectura Grup Sural  Blog de lectures 
  Alimentació saludable durant el confinament Lectura AMB Recomanacions
 • Teletrabajo
  Acció Modalitat Organitza Descripció
  Guia ràpida per teletreballar Autoaprenentage Consorci AOC Es tracta d'un recull de recomanacions bàsiques que us poden ajudar a teletreballar minimitzant els riscos de seguretat en el tractament de la informació de la vostra organització.
  Reunions virtuals productives En línia Barcelona Activa-Cibernàrium Descobrir com organitzar reunions virtuals, la preparació prèvia que requereixen i com conduir-les de manera eficient.
  Sincronitza't i treballa compartint dades entre tots els seus dispositius Enlínea Barcelona Activa-Cibernàrium Exportar informació al núvol amb eines i recursos específics per treballar en mobilitat de forma àgil i organitzada. Millorar l'eficiència i la productivitat amb la compartició i sincronització de dades i documents.
  SCRUM: introducció al desenvolupament àgil En línia Barcelona Activa-Cibernàrium Implementar SCRUM com a marc de treball en el desenvolupament d'un projecte de programari, per minimitzar costos, gestionar expectatives, millorar estimacions, optimitzar recursos i augmentar la qualitat del resultat final.
  Formació per al teletreball Autoaprenentatge Generalitat de Catalunya Escola d'Administració Pública Treball a distància i eines de seguretat; Ciberseguretat i protecció de dades; Prenvenció de riscos laobrals del teletreball
 • TIC
  Acció Modalitat Organitza Descripció
  Mètrica web amb Google Analytics (nivell bàsic) En línia Barcelona Activa-Cibernàrium Aprendre què és l'analítica web i com utilitzar-la per mesurar el tràfic a la teva pàgina.
  Mètrica web amb Google Analytics (nivell avançat) En línia Barcelona Activa-Cibernàrium Realitzar un pla de mètriques i utilitzar-ne funcions avançades.
  Eines per a la visualització de dades En línia Barcelona Activa-Cibernàrium Gestionar i interpretar grans volums de dades representant-les de forma gràfica, ordenada, creativa i visual amb tècniques de visualització d'informació.
  Illustrator CC (bàsic) En línia Barcelona Activa-Cibernàrium Aprèn les eines i els trucs per aconseguir treballs de qualitat de forma ràpida gràcies a aquest complet programa vectorial.
  Illustrator CC (avançat) En línia Barcelona Activa-Cibernàrium Aprofundeir en el coneixement d'Illustrator per aconseguir resultats professionals.
  Indesing: disseny i maquetació digital En línia Barcelona Activa-Cibernàrium Es tracta d'un recull de recomanacions bàsiques que us poden ajudar a teletreballar minimitzant els riscos de seguretat en el tractament de la informació de la vostra organització.
  Inkscape: dissenya amb programari lliure En línia Barcelona Activa-Cibernàrium Descobrir com organitzar reunions virtuals, la preparació prèvia que requereixen i com conduir-les de manera eficient.
  Scribus: maqueta amb programari lliure Enlínea Barcelona Activa-Cibernàrium Exportar informació al núvol amb eines i recursos específics per treballar en mobilitat de forma àgil i organitzada. Millorar l'eficiència i la productivitat amb la compartició i sincronització de dades i documents.
  Big Data: eines per a la gestió de grans volums de dades En línia Barcelona Activa-Cibernàrium Implementar SCRUM com a marc de treball en el desenvolupament d'un projecte de programari, per minimitzar costos, gestionar expectatives, millorar estimacions, optimitzar recursos i augmentar la qualitat del resultat final.
  Aplicacions del Blockchain més enllà del Bitcoin En línia Barcelona Activa-Cibernàrium Treball a distància i eines de seguretat; Ciberseguretat i protecció de dades; Prenvenció de riscos laobrals del teletreball
  GIMP En línia Barcelona Activa-Cibernàrium Iniciar-se en el retoc digital d'imatges amb una eina en programari lliure amb Gimp, un programa gratuït i de codi obert que ofereix funcionalitats avançades.
  Taller de gestió de tasques i competències digitals En línia Generalitat de Catalunya Escola d'Administració Pública Unitat 6. Ofimàtica en el núvol: Google Drive, Presentacions.
  De l'administració en paper a l'administració digital MOOC Generalitat de Catalunya-Escola d'Administració Pública Identificar l'impacte dels mitjans electrònics en la transformació de les administracions públiques.
  Identificar l'univers Google Videotutorials INAP Kit de la supervivència G

Subir
Empleo público
Desde el 1 de junio se vuelven a realizar trámites administrativos.

Convocatorias abiertas

Subir
Archivo General
Reactivación de los préstamos del archivo
 • Puedes recoger expedientes (imprescindible guantes y mascarilla).
 • Puedes consultarlos en tu zona de trabajo (imprescindible guantes y mascarilla).
 • Puedes devolverlos al Archivo (imprescindible guantes y mascarilla).
 • Lleva tu bolígrafo para firmar.
 • No puedes consultar los expedientes en el Archivo.
 • No los compartas con otras personas.
 • No se envían expedientes por mensajería interna.
Como se debe hacer?

Tanto el préstamo como la devolución se hará los miércoles.
Escribe a arxiugeneral@amb.cat, pide cita previa y podrás venir el día asignado para recoger los expedientes solicitados.

Atención
 • Si la documentación se encuentra fuera de la AMB, hay que respetar los períodos necesarios de cuarentena, y esto hará retrasar la fecha de préstamo.
 • Para la devolución de los expedientes, tras la cuarentena, el Archivo General revisará la documentación y enviará el acuse de devolución por correo electrónico.
 • El resto de servicios se ofrecerán con normalidad de manera telemática (arxiugeneral@amb.cat i gestiodocumental@amb.cat).

Subir
Biblioteca
Se retomamos los servicios presenciales de la Biblioteca:
 • Es obligatorio llevar guantes y mascarilla.
 • Se dará servicio de préstamo y retorno.
 • La recogida será presencial.
 • No se pueden consultar presencialmente las publicaciones.
 • No las compartas con otras personas.
 • No se envían publicaciones por mensajería interna.
¿Cómo debe hacerse?

El servicio de préstamo y devolución se hará los jueves con cita previa. Pedidla en biblioteca@amb.cat

Subir