Autorització de serveis de transport discrecional consolidat amb reiteració d’itinerari

Volver

A centres escolars/educatius/docents o de menors, centres de treball i altres centres.

Estado:
En plazo
Tema:
Movilidad
Responsable AMB:
Direcció de Serveis de Transport Públic de la Direcció d’Àrea de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat

Autorització de serveis de transport discrecional consolidat amb reiteració d’itinerari En línia

Registro

Autoliquidació de la taxa En línia

Registro

Descripción

Aquest procediment es refereix a l’autorització per a la realització de transport discrecional consolidat amb reiteració d’itinerari i cobrament per cotxe complet, que atorga l'AMB.

El servei s'adreça a un grup homogeni i específic de persones usuàries amb origen o destinació a un centre concret d’activitat comú (docent, laboral i altres similars), com també a les renovacions de les autoritzacions prèviament atorgades. Tot això en virtut de les competències en matèria de transport i mobilitat, atribuïdes mitjançant l'article 14.B. de la Llei 31/2010, del 3 d'agost, de l’AMB, així com la resta de normativa que es relaciona en l’apartat Normativa.

A quién va dirigido

Empreses operadores dels serveis de transport discrecional consolidat amb reiteració d’itinerari (centres escolars/educatius/docents o de menors, centres de treball i altres centres). 

Requisitos

Documentació que cal lliurar :

  • Sol·licitud d’autorització del servei de transport discrecional de viatgers.

Annexos:

  • Document de declaració responsable (6 models). El document varia en funció de si es tracta de transport de menors –bàsicament es tracta de centres escolars/educatius/docents o centres especials de menors-, centres de treball o altres centres.
  • Llistats complementaris d’expedicions, dades de vehicles i relació de parades en el cas que no tinguin espai suficient per posar-ho a la sol·licitud.
  • Plànol de la ruta sol.licitada. El plànol ha de detallar clarament l’itinerari, el sentit de circulació i les parades en cada municipi. En cas que es modifiqui la ruta, cal aportar un plànol en el que quedin remarcats els canvis sol.licitats. Així mateix, en cas que es renovi la ruta sense cap canvi de parades, no cal aportar el plànol de nou.

Subir

Tasas

La taxa prevista a l'article 5è. F. de l'Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per a l’Ordenació del transport públic col·lectiu de viatgers de superfície de l’AMB. 

Subir