L'AMB i els ajuntaments metropolitans invertiran 5,7 M€ en la protecció del patrimoni cultural metropolità i el foment del turisme

El Programa de foment del patrimoni cultural i industrial de l'AMB rehabilitarà diversos edificis i béns d'interès històric, per donar-los un ús públic i potenciar-ne l'impacte turístic.
Els projectes seleccionats optaran al finançament europeu a través de fons FEDER, gràcies al conveni signat el 2017 entre l'AMB i la Generalitat de Catalunya, que aporten un cofinançament del 50 % d'una inversió de 60 milions d'euros en projectes metropolitans que compleixin els requisits exigits per la normativa europea.
Les actuacions seran finançades al 50 % entre cada ajuntament i l'AMB, que també s'encarregarà de redactar el projecte i de la direcció d'obres

En el ple del mes de febrer, el Consell Metropolità ha aprovat la relació de projectes seleccionats per la Comissió Directora del Programa de foment del patrimoni cultural i industrial de l'AMB. L'objectiu d'aquest programa, que ja encara la segona convocatòria, és la protecció i rehabilitació d'edificis amb un potencial turístic especial i de generació d'activitat econòmica als municipis metropolitans.

Dins del Pla d'inversions 2016-2019, dotat amb 269,66 milions d'euros destinats a finançar inversions en espais naturals, espais públics, infraestructures i equipaments, hi figurava la importància de posar en valor el patrimoni metropolità (cultural, arquitectònic, arqueològic, industrial, agrari, natural i turístic), que dona identitat als diferents municipis i serveix per caracteritzar l'àrea metropolitana.

Com que l'esmentat programa metropolità està alineat amb l'eix 6 ("Conservar i protegir el medi ambient i promoure l'eficiència de recursos") del Programa operatiu d'inversió en creixement i ocupació FEDER Catalunya 2014-2020, aquestes set actuacions en sis municipis metropolitans que formen part de la segona convocatòria podran ser susceptibles de ser cofinançades amb recursos provinents dels fons FEDER de la Unió Europea.

La gestió directa de fons europeus és possible gràcies al conveni signat entre l'AMB i la Generalitat de Catalunya l'agost del 2017, que suposa una preassignació de recursos europeus de 30 milions d'euros corresponent al 50 % de la inversió en projectes metropolitans que compleixin els requisits exigits per la normativa europea i distribuïts en els eixos objecte del conveni.

Projectes seleccionats

Les actuacions seleccionades busquen la recuperació d'un conjunt d'edificis amb valor arquitectònic, vinculats a la història de la regió metropolitana. Es tracta d'edificis i béns fabrils de finals del segle XIX i principis del XX, vinculats a l'inici de la industrialització a Catalunya i amb un valor patrimonial i cultural. S'ha prioritzat el patrimoni industrial relacionat amb els cursos fluvials i canals de conducció d'aigua. A més del seu valor individual, l'organització en xarxa per agrupacions temàtiques d'aquests edificis permetrà elaborar recorreguts d'interès turístic metropolità, crear sinergies intermunicipals i incidir en el desenvolupament econòmic dels municipis.

L'import estimat de les inversions d'aquesta convocatòria és de 5,7 milions d'euros (IVA inclòs), tot i que resta subjecte a la redacció definitiva dels projectes corresponents.

La metodologia per a la selecció dels projectes ha tingut diversos passos. En primer lloc, es va obrir un procés de participació municipal, en què els ajuntaments van presentar les seves propostes d'acord amb la temàtica i els objectius del Programa. Dins d'aquestes propostes, els municipis han demostrat la disponibilitat dels terrenys i han fet suggeriments dels usos que volen donar als edificis o a l'entorn que cal rehabilitar.

Atès el termini d'execució de les operacions objecte de cofinançament del FEDER, els projectes proposats han de poder ser executats, pagats i finalitzats per l'AMB abans del 31 de desembre de 2023.

Cada ajuntament s'ha compromès a fer una aportació municipal per valor del 50 % del cost del projecte, mentre que l'altre 50 % serà aportat per l'AMB mitjançant la inclusió del projecte en el Programa operatiu FEDER 2014-2020 de Catalunya.

L'AMB es farà càrrec de les tasques i despeses de redacció dels projectes executius i de la gestió i direcció d'obres, així com de la gestió administrativa i tècnica. Per la seva banda, el Departament de Vicepresidència, Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya actuarà com a organisme intermedi en la gestió de les assignacions dels fons.

La Comissió Directora del Programa de foment del patrimoni cultural i industrial de l'AMB, amb participació municipal, ha seleccionat els projectes d'acord amb els següents criteris establerts en les pautes de les convocatòries:

• Projectes amb un clar interès metropolità i un alt impacte turístic
• Aportació de valor des d'un punt de vista del patrimoni cultural o industrial
• Projectes que completin actuacions metropolitanes ja iniciades
• Viabilitat dels projectes a mitjà i llarg termini i usos futurs
• Grau de maduresa tècnica i administrativa del projecte: prioritat per a actuacions que ja compten amb un estudi, avantprojecte, projecte bàsic o projecte de traçat, o bé projectes constructius o en execució

Projectes seleccionats en la segona convocatòria
AJUNTAMENT   PROJECTE  
Begues Centre de recepció de visitants i adequació dels accessos al jaciment
arqueològic de la cova de Can Sadurní
Gavà Projecte executiu de rehabilitació de l'edifici de la Unió de Cooperadors
Molins de Rei Projecte del mòdul C d'El Molí
Montcada i Reixac Reforma interior de la Casa Larratea. Viabilitat del projecte a mitjà i llarg
termini i usos futurs
Sant Cugat del Vallès Projecte tècnic d'actuacions de restauració de paraments en les façanes oest i est del monestir de Sant Cugat
Sant Cugat del Vallès Projecte bàsic i d'execució de rehabilitació de les cobertes de llevant de l'església del monestir de Sant Cugat del Vallès
Tiana Reforma i rehabilitació del complex cultural del Casal de Tiana: Sala Albéniz

Documentos relacionados