Accessos directes:

Planificació

El Programa metropolità de gestió de residus municipals (PMGRM) 2009-2016 s'encarrega de prevenir la producció de residus i també del reciclatge i valorització dels que ja s'han generat amb l'objectiu de transformar-los en recursos útils.

Programa Metropolità de Gestió de Residus Municipals (PMGRM) 2009-2016

Prioritats del PMGRM

El Programa metropolità de gestió de residus municipals 2009-2016 té 4 objectius fonamentals basats en les prioritats que estableix la Directiva marc de residus de 2008:

1.    Mantenir o reduir la generació de residus mitjançant accions de prevenció.

2.    Complementar i optimitzar les instal·lacions amb l'objectiu d'aconseguir el reciclatge de més del 50 % dels residus generals, entre la separació feta pels ciutadans i el que es recupera a les plantes de tractament.

3.    Garantir el tractament del 100 % de totes les fraccions dels residus municipals o assimilables, inclosa la fracció resta. El tractament de la fracció resta és fonamental per recuperar els materials aprofitables o bé per produir energia.

4.    Assegurar una gestió estable del rebuig que prioritzi la valorització energètica per sobre de la deposició.

Línies d'acció

La reducció en origen: prevenció i potenciació de la segregació i un tractament adient dels residus, així és com s'estructuren les línies d'acció del PMGRM 2009-2016.Prevenció

Amb l'objectiu de prevenir la generació de residus i potenciar-ne la separació es duen a terme campanyes pedagògiques destinades a la població en general i als grans productors de residus. També es fomenta una fiscalitat favorable que afavoreixi la disminució del rebuig i la recuperació de recursos.

Recollida selectiva

La recollida selectiva és competència dels ajuntaments dels municipis. Són els consistoris els que implanten el model de recollida que s'adapta millor a les seves característiques urbanes.


* (fracció orgànica i fracció vegetal)

Tractament de residus

L'AMB treballa per aconseguir tractar el 100 % dels residus amb l'objectiu de reciclar-ne el 50 %, entre la separació realitzada pels ciutadans i el que es recupera a les plantes. Per fer-ho es dota el territori metropolità de les instal·lacions de tractament necessàries.

* (fracció orgànica i fracció vegetal)

Instal·lacions i equipaments

Els criteris de disseny i dimensionament de les instal·lacions relacionades amb els residus, així com les actuacions de millora, estan pensats per assegurar que es compleixen els diferents principis i objectius de gestió i tractament dels residus del PMGRM.

Aquests criteris són:
 • Poder absorbir l'estacionalitat en la generació i recollida dels residus de l'àmbit metropolità.
 • Poder absorbir l'estacionalitat en la composició dels residus (períodes de vacances, etc.). Es considera un rang de composició de les diferents fraccions suficientment ampli.
 • Poder absorbir, a més de l'estacionalitat anual, les possibles variacions en els costums i en el nivell de vida dels ciutadans al llarg del període considerat, que poden fer canviar la generació prevista. Es considera un marge de seguretat en el dimensionament de les instal·lacions.
 • Tenir en compte els desplegaments de la recollida selectiva de cada fracció (plans d'acció, programes, etc.) que facin augmentar la quantitat recollida.
 • Disposar de flexibilitat en els processos per fer front a la variació dels residus entrants en relació amb tres aspectes: la composició (en especial, la de la resta a causa de l'augment de les recollides selectives), el tipus i la qualitat (impropis, humitat, PCI o altres).
 • Construir processos robustos. S'assegurarà la disponibilitat suficient dels processos i la capacitat tecnològica per adaptar-los a les possibles variacions, tant en la composició com en la qualitat, que puguin sofrir les diferents entrades que s'hi hauran de tractar.
 • Utilitzar processos fiables, amb referències industrials contrastades i comparables a escala igual o similar. Les tecnologies escollides seran suficientment fiables i provades.
 • Minimitzar la generació de rebuigs de les instal·lacions. Els rebuigs hauran de contenir la menor quantitat possible de materials fàcilment biodegradables i productes valoritzables.
 • Minimitzar els impactes ambientals produïts per les instal·lacions, com les emissions de pudors, els efluents contaminants o la propagació de sorolls.

Instal·lacions i equipaments actuals

(no inclou deixalleries i punts verds)


Equipaments de recollida i tractament de residus

Residus 2017-2025

Consell de participació per l'elaboració del Programa metropolità de gestió de residus municipals 2017-2025. Aquest espai de participació té l'objectiu d'elaborar una estratègia conjunta per a millorar la gestió dels residus de l'àrea metropolitana de Barcelona.
 • Sessions
  El Consell de participació d'experts es reuneix en sessions plenàries i quatre sessions de treball tècnic.
  • Plenari.
  • Sessions de treball tècniques.
  SESSIONS DE TREBALL TÈCNIQUES

  El Consell de Participació s'organitza en 4 sessions/grups de debat tècnic, per matèries, per debatre sobre línies d'actuació i mesures. Per facilitar el debat i la deliberació són sessions amb 10 - 30 persones, representants del plenari o de la seva organització. Segons l'evolució dels resultats s'intentarà que cada sessió de treball tècnic tingui documents preliminars:

  Accés a l'espai col·laboratiu

  Sessions de treball presencials:
  • Flux de la Matèria Orgànica com residu/recurs.
  • Flux de Matèria Inorgànica amb sistema Integrat de Gestió de recollida com residus/recurs.
  • Flux de Matèria Inorgànica sense sistema Integrat de Gestió de recollida com residus/recursos.
  Els fluxos  es presentaran des de les tres perspectives: prevenció, recollida i tractament i, seran considerades com residus i/o recursos:
  • Educació i sensibilització ambiental.
  Els aspectes jurídics, ambientals, fiscals (TMTR) i de finançament es tractaran transversalment segons els participants i, en algun cas, es podria realitzar sessió especifica. 
 • Estructura
  El Consell de Participació té la següent ESTRUCTURA:
  • Presidència (vicepresidència de Medi Ambient).
  • Plenari (representants dels partits polítics amb representació a l'AMB,  representants dels ajuntaments metropolitans, així com del  món científic, social i mediambiental).
  • Quatre sessions/grups de treball tècnic per matèries* (grups tècnics/altres indicats per membres del Consell plenari).
  • Secretaria
 • Actes i documentació
 • Contacte