Companyies i tarifes

Les entitats subministradores són les companyies públiques, privades o mixtes que, sota la gestió de l'AMB, transporten l'aigua potable als consumidors.

Companyies

L'AMB aprova i du a terme l'anàlisi i el seguiment de les actuacions previstes al pla d'inversions d'aquestes companyies.

L'Àrea Metropolitana també treballa conjuntament amb les companyies per millorar el sistema de distribució d'aigua potable, des del canvi de canonades malmeses o antigues fins a grans obres d'interconnexió. També és l'Administració responsable de l'aprovació de tarifes en els municipis del seu àmbit territorial.


Puja
Tarifes

L'AMB, a proposta dels ajuntaments o de les entitats subministradores, aprova les prestacions patrimonials públiques no tributàries (és a dir, les tarifes), del servei de subministrament domiciliari, dintre del seu àmbit territorial, així com els drets econòmics per la prestació d'activitats connexes d'aigua (és a dir preus aliens, com connexions de servei, drets de connexió...).

Informació de les companyies subministradores sobre tarifes

Aígües de Barcelona, empresa metropolitana Aigües de Catalunya APSA
Aigües de Sant Vicenç AICSA Aqualia
CASSA SABEMSA SOREA


La tarifa de l'aigua comprèn:

  • La quota de servei: És una quantitat fixa que l'abonat paga en funció del diàmetre del comptador.
  • El consum: És una quantitat variable que l'abonat paga en funció de l'aigua que consumeix.

Per conformar la factura que finalment rep el consumidor. A aquesta tarifa, que inclou la quota de servei i el consum, s'ha d'afegir:

  • Conceptes impositius com el cànon de l'aigua, la taxa metropolitana de tractament i deposició de residus municipals (TMTR) i l'IVA.
  • Alguns municipis inclouen la taxa de clavegueram.

D'acord amb el que estableix l'article 20.6 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL), en la nova redacció donada per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP) per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, segons el qual les contraprestacions econòmiques establertes coactivament que es percebin per la prestació dels serveis públics a què fa referència l'article 20.4 TRLRHL, entre ells, el servei de distribució d'aigua, realitzada de forma directa mitjançant personificació privada o mitjançant gestió indirecta, tenen la consideració de prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari d'acord amb el previst en l'article 31.3 de la Constitució, i s'han de regular mitjançant ordenança.

En aquest sentit, el Consell Metropolità de data 29 d'octubre de 2019 va aprovar l'ordenança reguladora de les prestacions patrimonials públiques no tributàries aplicables a la prestació del servei públic d'abastament d'aigua potable en l'àmbit territorial de l'àrea metropolitana de Barcelona.

Ordenança reguladora BOPB 12.11.2019

Modificació de l'ordenança BOPB 16.12.2019

Consultar l'històric de modificacions d'aquesta ordenança CIDO


Puja