Retribucions

Informació sobre l'escala salarial dels treballadors públics, les retribucions del personal directiu i dels assessors, i les percepcions dels representants polítics de l'AMB per assistència als seus òrgans de govern.

Càrrecs electes

Percepcions dels càrrecs electes per assistència a sessions dels òrgans de govern de l'AMB.
 • Consell Metropolità
  CÀRREC Per assistència (€)
  President/a 885,00
  Vicepresident/a executiu/va 885,00
  Vicepresident/a amb àrea 730,00
  Vicepresident/a 575,00
  Portaveu* 265,00
  Conseller/a 265,00
  * El portaveu només percebrà per assistència al Consell i a la Junta de Portaveus.
 • Junta de Govern
  CÀRREC Per assistència (€)
  President/a 885,00
  Vicepresident/a executiu/va 885,00
  Vicepresident/a amb àrea 730,00
  Vicepresident/a 575,00
  Conseller/a 420,00

  Els membres de la Junta de Govern no podran percebre indemnitzacions per assitències a les Comissions Informatives.
 • Comissions informatives i Junta de Portaveus
  COMISSIÓ INFORMATIVA Per assistència (€)
  Consellers 145,00
  No es poden acumular assistències a diferents comissions informatives.

  JUNTA DE PORTAVEUS Per assistència (€)
  Portaveu* 795,00
  * El portaveu només percebrà per assistència al Consell i a la Junta de Portaveus.

Càrrecs directius i eventuals

Retribucions dels càrrecs directius i del personal eventual d'assessorament de l'AMB.
 • Càrrecs directius
  CÀRREC Retribució (€ bruts/any)
  Gerent/a 112.707,66
  Director/a Àrea de Presidència 105.664,05
  Director/a Serveis Generals 105.664,05
  Director/a Ecologia 105.664,05
  Director/a Mobilitat,Transport i Sostenibilitat 105.664,05
  Director/a Serveis Mobilitat Sostenible 98.563,58
  Director/a Serveis l'Espai Públic 89.371,38
  Director/a Serveis Cicle Aigua 89.371,38
  Director/a Serveis Prevenció i Gestió Residus 89.371,38
  Director/a Serveis Ambientals 89.371,38
  Director/a Serveis Gestió i Adm. Transport 89.371,38
  Director/a Agència de Transparència 81.050,49
  Director/a Planificació Estratègica 81.050,49
  Director/a Desenvolupament Social i Econòmic 81.050,49
  Director/a Àrea d'Internacional i Cooperació 81.050,49
  Director/a Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques  98.563,58
  Director-Gerent IMPSOL 98.563,58
  Gerent/a Institut Metropolità del Taxi (IMET) 98.563,58
  Director/a de Serveis de l'IMET 89.371,38

  S'aplicaran al personal directiu els conceptes i quantitats fixats a l'Acord de condicions de treball del personal funcionari de l'Àrea Metropolitana pel que fa als apartats d'indemnitzacions per raó de servei i condicions socials.
 • Personal eventual d'assessorament
  CÀRREC Retribució (€ bruts/any)
  Cap de Gabinet de Presidència 69.153,53
  Cap de Gabinet Vicepresidència 69.153,53
  Assessor/a d'Àrea 52.075,80
  Assessor/a jornada completa 52.075,80
  Assessor/a mitja jornada 27.101,80