Accessos directes:

Dades obertes

Novetats

 • 2017-06-07 | Bicibox

  Informació sobre les estacions d'aparcament segur de bicicletes, Bicibox: geolocalització, cerca de parades per municipi i per adreça, i visualització de l'ocupació de les parades.

 • 2017-05-04 | Nou dataset GTFS Real Time d'autobusos de gestió indirecta de l'AMB

  Nou servei web que ofereix, en temps real, la informació de pas dels autobusos metropolitans per les parades. Les dades es refereixen a la xarxa d'autobusos de gestió indirecta de l'AMB i, per tant, no inclou els de TMB. La informació està disponible en mode servei i format GTFS.

 • 2017-03-06 | Subvencions de l'AMB

  Nou conjunt de dades sobre les subvencions de l'AMB atorgades per conveni. La informació inclou dades sobre la institució subvencionada, l'import econòmic, l'objecte de la subvenció i la vigència dels convenis. Disponible en arxius .XLS, a partir de l'any 2016.

 • 2017-02-27 | Ocupació pública

  El dataset Ocupació pública permet obtenir la informació sobre les convocatòries de concursos de selecció de personal per cobrir llocs de treball de l'AMB. La informació es pot descarregar en modalitat servei en els formats JSON, XML i CSV.

 • 2017-02-14 | Retribucions de l'AMB

  Informació sobre les retribucions dels càrrecs directius, dels funcionaris eventuals d'assessorament i sobre les percepcions dels representants polítics de l'AMB per assistència als seus òrgans de govern. Les dades es poden descarregar com a fitxer XLS.

 • 2017-02-16 | Contractació pública

  Nous datasets sobre la contractació pública de l'AMB: contractes formalitzats, contractes menors i modificacions de contractes amb indicació de l'import d'adjudicació, empresa adjudicatària, objecte, etc. La informació està disponible en fitxers XLS.

 • 2017-02-14 | Evolució de les assignacions del PAMUS 2016-2019

  Seguiment trimestral d'evolució dels imports econòmics assignats, per municipis i anys, amb indicació de les actuacions finançades, del Programa d'actuacions de millora urbana i social (PAMUS 2016-2019) de l'AMB. La informació està disponible en fitxers XLS.

 • 2017-02-01 | Inversions del programa PACTE 2016-2019

  Aquest dataset permet fer un seguiment trimestral de l'evolució dels imports aprovats, per any i municipi, amb indicació de l'actuació sufragada, del Programa d'actuacions de cohesió territorial (PACTE) 2016-2019 de l'AMB. La informació es pot descarregar en format XLS.

 • 2016-01-19 | Assignacions per municipi del Programa metropolità de mesures contra la pobresa energètica

  Document en excel amb les assignacions per municipi del Programa metropolità de mesures contra la pobresa energètica de l'AMB.

 • 2016-11-23 | Publicat el dataset "Plànols originals del PGM. Refós 1:2000 de les qualificacions urbanístiques"

  El dataset "Plànols originals del PGM. Refós 1:2000 de les qualificacions urbanístiques" consta d'una memòria i quatre sèries de plànols del PGM. Es pot descarregar en tres formats diferents: WMS, HTML i WMS.