Subvencions

Informació de les subvencions atorgades per l'AMB, publicada en compliment de l'article 22.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i de l'article 15 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Subvencions

 


Aquesta plana inclou dades sobre la institució subvencionada, l'objecte de la subvenció i la vigència dels convenis. També disposa d'un enllaç a l'apartat de seguiment de les subvencions concedides, dins dels diversos plans d'inversió i suport de l'AMB, als municipis metropolitans.

Subvencions atorgades

Subvencions AMB

Quadre resum amb les darreres subvencions atorgades:

Expedient Institució subvencionada Objecte de la subvenció Import Subvenció
(€)
Direcció impulsora  Vigència conveni Òrgan aprovador Data aprovació

901393/23

FUNDACIÓ TERRA PAGESA CONVENI REGULADOR DE LA CONCESSIÓ D'UNA SUBVENCIÓ A FAVOR DE LA FUNDACIÓ TERRA PAGESA PER A LA CONSOLIDACIÓ DEL PROJECTE CIAP-TERRA PAGESA 50.000,00 Àrea de Desenvolupament Social I Econòmic 31/12/2023 Junta de Govern 13/11/2023
900758/23 Fundació Francesc Eiximenis Conveni  entre l'Àrea Metropolitana de Barcelona i la Fundació Francesc Exiximenis per l'establiment d'una marc de col·laboració per a lprojecte III premis El Temps de les Arts per a l'any 2023 15.000,00 Oficina Tècnica de Gerència 31/12/2023 Junta de Govern 13/11/2023
901675/23 Fira Internacional de Barcelona Conveni entre la Fira de Barcelona i Àrea Metropolitana de Barcelona per a l'atorgament d'una subvenció  per a l'any 2023 50.000,00 Oficina Tècnica de Gerència 31/03/2024 Junta de Govern 13/11/2023

Plans d'inversió i suport als ajuntaments

 


Puja
Justificació de subvencions

A continuació podeu descarregar-vos els models de justificació de subvencions atorgades per l'AMB en format Excel (inclouen comentaris i indicacions per emplenar-los correctament).

També hi trobareu un document de suport per als beneficiaris de subvencions amb tota la informació per presentar correctament la documentació justificativa de l'activitat subvencionada.

Compte justificatiu de subvencions AMB
Compte justificatiu de subvencions AMB canvi divisa

Document de suport per als beneficiaris sobre la presentació de justificacions


Puja
Aportacions a grups polítics metropolitans

Accés a la informació sobre les assignacions econòmiques rebudes pels grups polítics metropolitans, aprovades pel Consell Metropolità d'acord amb la normativa vigent.

Aportacions a grups polítics metropolitans


Puja