Empleats públics i retribucions

El personal tècnic i administratiu que compon la plantilla de l'AMB té com a missió el disseny i la gestió dels serveis i equipaments metropolitans.

 •  

  Ocupació pública Anuncis de convocatòries de concursos públics per a la provisió de llocs de treball

   

  Indicadors d'ocupació pública Informació estadística sobre la funció pública i el personal de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

   

  Retribucions Salaris i retribucions dels empleats, del personal directiu i dels representants polítics de l'AMB.

 •  

  Personal AMB Plantilles i relació de llocs de treball de personal funcionari, laboral, contractes temporals i d'interinatge

   

  Condicions de treball Document vigent de l'Acord de condicions de treball per al personal funcionari

   

  Informació sindical Representació sindical, alliberaments, costos, hores sindicals...

 •  

  Personal extern Llocs de treball ocupats per personal extern que treballa en dependències de l'AMB

   

  Programa de beques Col·laboració amb els centres d'ensenyament per a la formació pràctica dels estudiants

Evolució del nombre de treballadors de l'AMB

Gràfic Evolució de la plantilla