Empleados públicos y retribuciones

El personal tècnic i administratiu que compon la plantilla de l'AMB té com a missió el disseny i la gestió dels serveis i equipaments metropolitans.

Evolución del número de trabajadores del AMB

Gràfic Evolució de la plantilla