Datos y documentación

Datos derivados de la política de transparencia del IMPSOL y documentación sobre el protocolo de sostenibilidad en las edificaciones

Portàtil
Transperencia

Consulta por áreas.


Subir
Protocolo de sostenibilidad

Subir
Funcionament i organització

Beques i subvencions

L'IMPSOL no té establertes beques ni otorga subvencions.

Empreses concesionàries

L'IMPSOL no té empreses concesionàries i, per tant, ni s'otorguen ni es perceben retribucions associades a aquestes empreses.

Organismes o entitats dependents o vinculats

L'IMPSOL no té cap organisme ni entitat dependent o vinculats.


Subir
Resolucions i dictàmens

Subir