Processos participatius

Globus de conversa

Audiència ciutadana de les cartes de serveis

Per decret de Presidència, i d'acord amb l'article 133.2 de la Llei 39/2015, s'obre el tràmit d'audiència ciutadana de les cartes de serveis de l'AMB.
Per aquest motiu es publiquen el Decret de Presidència, l'Informe proposta i els documents de les cartes, per tal que la ciutadania pugui fer les aportacions que estimi adients, durant un període de 15 dies.

Data de finalització del termini del tràmit d'audiència: 19/06/2019

Decret de Presidència (Exp. 901359/2018)
Informe proposta d'audiència ciutadana de les cartes de serveis (Exp. 901359/2108)

Carta de serveis de la biblioteca
Carta de serveis de cartografia de base i temàtica del territori metropolità
Carta de serveis de parcs metropolitans
Carta de serveis de les platges metropolitanes
Carta de serveis de prevenció i gestió de residus
Carta de serveis de subministrament d'aigua potable i de sanejament d'aigües residuals
Carta de serveis del transport públic urbà 

Les aportacions es poden fer presencialment o per correu electrònic, fent servir el formulari oficial de queixes, suggeriments i reclamancions.
Formulari de queixes, suggeriments i reclamacions

Un cop emplenat i signat s'ha d'enviar per correu electrònic a la bústia qualitat@amb.cat

També es pot lliurar presencialment en l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'AMB.

Com arribar a la seu de l'AMB

Avanç del Pla director urbanístic metropolità (PDU)

En la sessió de 26/03/2019, el Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona va acordar, entre d'altres, aprovar l'Avanç i exposar al públic el document de referència (núm. d'expedient 900511/19). El termini actual finalitza el 13 de desembre de 2019.

Anunci al BOPB de 23 d'abril de 2019
Anunci al DOGC de 26 d'abril de 2019

Documentació tècnica

Com arribar a la seu de l'AMB

Informació pública de l'aprovació inicial del PMMU

Espai per a la presentació de suggeriments i al·legacions a l'aprovació inicial del Pla metropolità de mobilitat urbana (PMMU) amb indicació de la identitat del presentador.

Documentació i tramitació electrònica