Accessos directes:

IMPSOL

L'Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial "IMPSOL" és una Entitat pública empresarial local depenent de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.  És un Organisme Públic amb personalitat jurídica pròpia, constituït a l'empara del que disposa l'art. 85 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i es configura així mateix com a entitat urbanística especial segons el que preveu la legislació urbanística.