Accessos directes:

Estratègia metropolitana

Des del l'àrea de planificació estratègica de l'AMB es defineixen i es coordinen les principals línies d'actuació que cal implementar arran de la constitució de l'AMB com a nova administració. També es participa, de manera activa, en la formulació dels objectius de futur amb la resta d'àrees de gestió i dels agents implicats.

Estratègia metropolitana per afrontar la crisi

Per afrontar la crisi: la metròpoli de Barcelona. Aquest és el projecte central de l'AMB per coordinar una estratègia econòmica i social enfront la crisi, identificant els factors territorials de competitivitat i productivitat de l'àrea metropolitana de Barcelona.

Per implementar aquest objectiu es treballa amb un model de concertació amb els agents econòmics i socials que són claus per articular iniciatives i projectes iniciats a escala municipal i metropolitana.

Reflexió estratègica metropolitana (REM)

És el projecte que definirà què ha de ser l'AMB a mitjà i llarg termini i definirà, també, les línies globals d'actuació. El REM és un pla global i transversal que implica totes les àrees i tots els plans i projectes que es posen en funcionament a l'AMB.

Es coordina des de l'Àrea de Planificació Estratègica amb la voluntat de fer confluir la participació de tots els municipis, institucions i actors de la societat civil de l'AMB a més dels propis de la institució.

Desplegable-resum de la REM (2015)

Publicacions de la REM