Mitigació

L'Estratègia de gestió del carboni inclou un pla d'acció per tal que l'any 2015 les emissions de l'AMB es redueixin un 10% respecte a les del 2011, percentatge fixat a escala global de tota l'AMB. El 2014 hem assolit un 12% de reducció respecte l'any base 2011, complint el nostre compromís de reducció d'emissions.

Mesures de mitigació

La majoria d'instal·lacions de l'AMB han fet passes vers la millora de la gestió ambiental no tan sols dels seus processos i activitats sinó també com a organització. El 2015, 31 empreses de l'AMB (70%) ja disposen d'un pla o programa específic de gestió ambiental; 11 (25%), de gestió energètica, i 7 més (16%), de gestió del canvi climàtic en l'àmbit de la mitigació.

Amb un major o menor grau de planificació, les empreses concessionàries treballen en l'optimització de consums i la reducció del seu impacte ambiental.

En aquest apartat es recullen les mesures introduïdes que han contribuït a la reducció de la petjada de l'AMB en el període 2011-2014.

Emissions evitades i reduïdes

Les emissions evitades son les que haurien de produir-se en instal·lacions alienes a la pròpia empresa, però que no es produeixen gràcies a les activitats de la nostra instal·lació (per exemple, les degudes a la venda d'energia elèctrica procedent de la cogeneració amb biogàs).

Les emissions reduïdes són les que haurien de produir-se a la instal·lació pròpia, però no es produeixen gràcies a les nostres pròpies activitats, que redueixen el consum esperable d'energia (per exemple, l'energia autoconsumida procedent de la cogeneració de biogàs).

Les emissions evitades i reduïdes no es resten de les emissions totals ni s'hi sumen; els resultats es mostren de manera independent per a cada àrea.

Àrea Emissions totals
(t CO2eq)
Emissions evitades
(t CO2eq)
Emissions reduïdes
(t CO2eq)
Aigua 90.919 18,1 7.242
Residus 617.372 36.837,8 4.713,6
Transport 165.650 129,6 -
Territori 8.491 13,4 -
Oficines 468 17,3 -
TOTAL 882.900 37.016,8 11.955,6