Pla de suport a les polítiques socials municipals 2020-2023

El Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2020-2023 està dotat amb 30.000.000 € i està dins dels objectius 1 i 2 de l'Acord per al Govern de l'Àrea Metropolitana de Barcelona per al període 2019-2023.

decorativa

L'objecte del Pla és donar suport econòmic a les iniciatives municipals que presentin els ajuntaments metropolitans en el marc dels programes de dinamització del mercat de treball i de foment de la cohesió social de l'AMB, amb la finalitat de millorar les condicions de vida de la ciutadania i afavorir les persones més vulnerables, mitjançant un treball cooperatiu, solidari i de col·laboració municipal amb el teixit socioeconòmic metropolità.

El Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals es desplega en trenta-cinc municipis, ja que no inclou el de Barcelona.

Estructura

El Pla s'estructura en dos programes amb les seguents línis de treball:

 • Programa metropolità de dinamització del mercat de treball:
  • Projectes singulars.
  • Orientació i formació.
  • Emprenedoria.
  • Plans d'ocupació.
  • Suport a la contractació per a empreses i entitats
 • Programa metropolità de foment de la cohesió social:
  • Cohesió, convivència i seguretat.
  • Llars vulnerables.
  • Accessibilitat universal.
  • Gènere i identitat.
  • Garantia alimentària.

Convocatòries

El Pla s'articula en dues convocatòries, una el 2020 i una altra el 2022, destinades a l'execució de projectes d'iniciativa municipal aprovats en el marc de les bases d'execució corresponents a cada programa.

 1. Convocatòria 2020-2021.
 2. Convocatòria 2022-2023.

Subir
Programes

Línies de treball.

 • Programa metropolità de dinamització del mercat de treball:
  • Projectes singulars: Donar suport a aquells projectes dirigits a la dinamització del mercat laboral, el treball en  xarxa amb agents del territori, la generació de noves oportunitats per a la inserció laboral amb un impacte en l'ocupació, la formació professionalitzadora i les pràctiques en empresa o entitats, amb possibilitat de beca o contractació mínima de 3 mesos. Projectes per a la millora empresarial, la transició digital i ecològica i  la  modernització de la gestió i el suport econòmic del treball autònom, la microempresa i la petita empresa, el comerç i els serveis de proximitat, i per a  empreses  d'economia cooperativa,  social i solidària, en actiu, de menys de 50 treballadors, amb un límit de 6.000 euros per beneficiari i empresa.  
  • Orientació i formació: Els projectes que es presentin emmarcats en aquest línia de treball  tindran com a finalitat millorar l'ocupabilitat de les persones treballadores i afavorir-ne la inserció sociolaboral, especialment dels col·lectius més vulnerables.
  • Emprenedoria: Fomentar noves iniciatives emprenedores, individuals o col·lectives, sota la fórmula de  l'autoocupació mitjançant el treball autònom, la creació de noves microempreses, pimes, nous projectes o l'ampliació  d'iniciatives de l'economia cooperativa, social  i solidària.
  • Plans d'ocupació: Projectes que proposen la contractació laboral  per a un Ajuntament  o per a les seves entitats públiques vinculades o dependents, de persones aturades o en situació de demandant de millora d'ocupació, preferentment de perfils vulnerables.
  • Suport a la contractació per a empreses i entitats: Projectes que tenen com a finalitat donar suport econòmic a iniciatives  municipals dirigides  a facilitar la creació de llocs de treball  i la consolidació del teixit empresarial, comercial i social del municipi mitjançant ajuts econòmics.
 • Programa metropolità de foment de la cohesió social
  • Cohesió, convivència i seguretat: Els projectes que es presentin emmarcats en aquesta línia d'actuació tenen com a finalitat facilitar iniciatives municipals per una gestió proactiva de la convivència i la seguretat en els barris, mitjançant projectes que fomentin la relació i el respecte entre les persones, així com de l'ús i adequació dels espais de relació, i que implementin mecanismes de prevenció, control i afrontament  dels  conflictes.
  • Llars vulnerables: Donar suport econòmic als projectes municipals dirigits a la millora de les condicions d'habitabilitat i confort de les llars de persones en situació de vulnerabilitat, per fer front al pagament de factures de subministraments d'energia, aigua, comunicacions i accés a internet; auditories energètiques; eines per als equips tècnics i usuaris perquè puguin reduir les despeses de subministraments i afrontar l'emergència d'habitatge; teleassistència, atenció i seguiment a distància de persones, i reforç del servei a domicili per a persones amb dificultats de mobilitat, acompanyament emocional i altres mesures de suport i ajuts contra la soledat.
  • Accessibilitat universal: Donar suport econòmic a projectes municipals dirigits a la millora de l'accessibilitat i la mobilitat al conjunt del domicili i suport assistencial i per a obres, instal·lacions, remodelació i adequació de la llar per aquest fi, adaptació dels espais sanitaris,  i suport emocional  i de cures tant a domicili com a distància, de persones amb discapacitat a partir del 33 % i de persones amb grau de dependència severa (grau II) o gran dependència (grau III), i altres perfils acreditats mitjançant informe dels serveis socials corresponents.
  • Gènere i identitat: Suport econòmic per a projectes municipals dirigits a promoure la equitat i transversalitat de gènere en les organitzacions municipals, a incorporar la perspectiva de gènere interseccional i LGTBI a les polítiques socials, a impulsar el talent femení, a fomentar la conciliació i l'ús del temps i a garantir la igualtat real de drets, oportunitats i resultats entre dones i homes, així com el respecte i la defensa a la diversitat sexual i de gènere per evitar tota discriminació i  prevenir i combatre la violència de gènere i l'assetjament sexual.
  • Garantia alimentària: Donar suport econòmic i tècnic per a projectes desenvolupats pels serveis tècnics dels ajuntaments o entitats socials i sense afany de lucre de l'àmbit metropolità,  per a la compra, implementació, manteniment, actualització i formació en programaris informàtics específics per a la gestió de mesures que garanteixin l'accés a l'alimentació.

Subir
1a convocatòria

El Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2020-2023 va ser aprovat definitivament per acord del Consell Metropolità adoptat en sessió de 25 de febrer de 2020 i modificat per acords del Consell Metropolità, havent estat publicat el text definitiu del Pla en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 13 de gener de 2021, amb rectificació d'errades publicada en el BOPB de 9 de febrer de 2021.

En aquest acord s'estableix la distribució municipal de les assignacions econòmiques de cada un dels programes que l'integren per a aquesta convocatòria. Així mateix, també aprova les bases d'execució de tots dos programes.

Bases pla suport (1ª Convocatòria)

 • Programa metropolità de dinamització del mercat de treball

  Calendari dels projectes

  La primera convocatòria del Programa metropolità de dinamització del mercat de treball 2020-2023, corresponent al bienni 2020-2021 i té el següent calendari:

  • Període  de  presentació  de  projectes  per  part  dels  ajuntaments: des de l'endemà de l'aprovació de les presents bases  d'execució  per  part  del  Consell  Metropolità  de  l'AMB  fins al 30 de setembre de 2020.
  • Període de validació de projectes per part de l'AMB: fins al 30 de novembre de 2020.
  • Període d'inici de projectes per part dels ajuntaments: màxim el 31 de desembre de 2020.

  La convocatòria ha de quedar completament executada (incloses les resolucions de justificacions) el 30 setembre de 2022.

  L'AMB pot valorar modificacions al calendari sempre que estiguin motivades i que s'emmarquin dins de la data de finalització de la convocatòria en curs.

  Aplicatiu @ctivamb

  Per a aquesta convocatoria, tots els projectes, formularis i annexos del Programa metropolità de dinamització del mercat de treball s'articularen fent ús d'aquesta aplicació

  @ctivamb 1a convocatòria

 • Programa metropolità de foment de la cohesió social

  Durada dels projectes

  La durada màxima del projecte és de 18 mesos i les dotacions econòmiques atorgades a la primera convocatòria (2020) s'han d'iniciar dins de l'any de l'exercici pressupostari en què han estat atorgades. Han de quedar completament executades en un termini no superior a 24 mesos des que s'aproven i amb data màxima 30 de juny del 2022.

  Justificació

  L'Ajuntament haurà de justificar l'aplicació de la subvenció rebuda i acreditar que la justificació inclou exclusivament despeses que tenen la condició de finançables per l'AMB en aplicació de la normativa reguladora del Programa de foment de la cohesió social del Pla metropolità. No s'admetran document probatoris de data anterior al període d'execució del projecte.

  La justificació econòmica de la subvenció es realitzarà mitjançant aportació d'un certificat acreditatiu de les despeses efectuades signat per l'Interventor/a de fons municipal, seguint el model incorporat a l'annex J de la normativa reguladora del Pla metropolità, acompanyat d'una llista detallada dels costos realitzats. L'Ajuntament té també l'obligació de conservar tots els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts durant un mínim de cinc anys des de la finalització del projecte.

  La justificació econòmica de la subvenció serà lliurada per l'Ajuntament juntament amb la justificació tècnica continguda en la corresponent memòria justificativa a elaborar seguint el model incorporat a l'annex K de la normativa reguladora del Pla.

  Aquesta justificació haurà de portar-se a terme en el termini màxim de tres mesos des de la finalització de les actuacions subvencionades, llevat que es tramiti una pròrroga motivada o es concedeixi un termini addicional per a la justificació, d'acord amb el previst a l'article 18.1 de l'Ordenança general de subvencions de l'AMB.

  La manca de justificació comportarà la revocació de l'aportació concedida i, en conseqüència, la devolució dels fons públics no justificats, més el corresponents interessos de demora a comptar de la data o dates de pagament de la subvenció.

  En el cas de justificar un import inferior al presentat al pressupost inicial de l'actuació, l'Ajuntament perdrà parcialment el dret a ser beneficiari de la subvenció, la qual quedarà reduïda aplicant-se els criteris de proporcionalitat establerts en l'atorgament de la subvenció respecte al pressupost total del projecte subvencionat.

  Modificacions

  En cas que l'Ajuntament aprovi una modificació del contingut del projecte, que comporti alteracions dels elements essencials del mateix (finalitat, pressupost, durada, contingut...), caldrà que ho comuniqui a l'AMB per tal que aquesta verifiqui si els canvis s'ajusten al previst a la normativa reguladora del Pla metropolità i si el projecte pot mantenir el seu finançament en el marc d'aquest Pla o s'ha de procedir a la revocació, total o parcial, de la subvenció atorgada.

  L'Ajuntament haurà de tenir present que el termini d'execució del projecte no podrà excedir la data màxima d'execució dels projectes inclosos en la primera convocatòria del Programa fixada en el dia 30 de juny de 2022.

  Prorrogues

  L'Ajuntament podrà sol·licitar una pròrroga del termini d'execució, que serà atorgada per l'òrgan instructor sempre que no excedeixi de la meitat del termini d'execució establert i s'aprovi abans de la finalització d'aquest.

  Documentació del programa metropolità de foment de la cohesió social

  Annex F. Guia redacció projecte
  Annex G. Fitxa de sol·licitud económica
  Annex H. Comunicat d'inici
  Annex I. Cartell
  Annex J. Model justificació económica
  Annex K. Memòria tècnica final
  Annex L. Qüestionari de valoració


Subir
2a convocatòria

En data 21 de desembre del 2021 el Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona va aprovar inicialment les bases generals reguladores, en règim de concurrencia no competitiva, per a la concessió de les subvencions de suport a les polítiques  socials municipals 2022-2023 i i publicades definitivament en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) del 18 febrer de 2022.

 • Quantia

  L'import total de les ajudes regulades en la present convocatòria és de quinze milions d'euros (15.000.000 €) dels pressupostos 2022 i 2023, que quedaran distribuïts tal com s'indica a la taula següent:
   

  MunicipiTotal convocatòria20222023
  Pressupost total per a polítiques i projectes socials15.000.000,007.500.000,007.500.000
  Badalona2.201.514,801.100.757,401.100.757,40 
  Badia del Vallès213.377,22 106.688,61106.688,61
  Barberà del Vallès314.013,78 157.006,89157.006,89
  Begues60.996,08 30.498,0430.498,04
  Castellbisbal119.850,84 59.925,4259.925,42
  Castelldefels506.681,16253.340,58253.340,58
  Cerdanyola del Vallès460.375,62230.187,81230.187,81
  Cervelló90.189,3045.094,6545.094,65
  Corbera de Llobregat120.684,7860.342,3960.342,39
  Cornellà de Llobregat798.637,20399.318,60399.318,60
  Esplugues de Llobregat356.315,54178.157,77178.157,77
  Gavà414.239,40207.119,70207.119,70
  L'Hospitalet de Llobregat2.295.170,061.147.585,031.147.585,03
  Molins de Rei189.848,2894.924,1494.924,14
  Montcada i Reixac387.704,42193.852,21193.852,21
  Montgat124.075,9062.037,9562.037,95
  Pallejà101.127,6650.563,8350.563,83
  La Palma de Cervellò48.147,9224.073,9624.073,96
  El Papiol53.249,1026.624,5526.624,55
  El Prat de Llobregat596.864,94298.432,47298.432,47
  Ripollet435.209,50217.604,75217.604,75
  Sant Adrià de Besòs473.264,46 236.632,23 236.632,23 
  Sant Andreu de la Barca261.963,72130.981,86130.981,86
  Sant Boi de Llobregat787.640,64393.820,32393.820,32
  Sant Climent de Llobregat48.006,2224.003,1124.003,11
  Sant Cugat del Vallès494.943,44247.471,72247.471,72
  Sant Feliu de Llobregat327.551,26163.775,63163.775,63
  Sant Joan Despí253.812,02126.906,01126.906,01
  Sant Just Desvern113.223,8056.611,9056.611,90
  Sant Vicenç dels Horts300.622,56150.311,28150.311,28
  Santa Coloma de Cervelló71.911,7635.955,8835.955,88
  Santa Coloma de Gramenet1.238.919,44619.459,72619.459,72
  Tiana70.340,3835.170,1935.170,19
  Torrelles de Llobregat65.913,0032.956,5032.956,50
  Viladecans603.613,80301.806,90301.806,90
  TOTAL15.000.000,007.500.000,007.500.000,00


  La suma de les subvencions atorgades per l'AMB a un o més projectes municipals no podrà, en cap cas, superar l'import total previst per a cada ajuntament.

  D'acord amb les presents bases, es podran presentar tres tipologies de projectes:

  1. Projectes anuals per executar i finalitzar el 2022.
  2. Projectes anuals per executar i finalitzar el 2023.
  3. Projectes biennals per executar durant el 2022 i el 2023.
 • Presentació i durada dels projectes

  Els projectes s'han de presentar segons les bases generals (base 7ª  i 8ª).  

  Es podran reconèixer projectes, l'inici dels quals sigui anterior a la data de la publicació de la convocatòria i amb una anterioritat màxima a la publicació de la convocatòria de l'1 de gener del 2022.

  1. Per a projectes que s'han  a d'executar el 2022 ( pressupost 2022 ):
   1. Presentació de projectes: des de la data de publicació de la convocatòria al BOPB fins a 30 de juny de 2022.
   2. Execució de projectes: fins al 31 de desembre de 2022.
  2. Per a projectes que s'han  a d'executar el 2023 ( pressupost 2023 ):
   1. Presentació de projectes: fins al 30 de juny de 2023.
   2. Execució de projectes: fins al 31 de desembre de 2023.
  3. Per a projectes bianuals 2022-2023 ( pressupost 2022-2023 ):
   1. Presentació de projectes: fins al 30 de setembre  de 2022.
   2. Execució de projectes: fins al 31 de desembre de 2023.

  Es podrà sol·licitar una pròrroga fins al 30 de juny del 2024 com a màxim,  per finalitzar les actuacions dels projectes que, per motius aliens i/o procediments interns, s'hagin vist afectats per situacions que en dificultin l'execució prevista dins de las dates establertes inicialment. En aquest supòsit, la pròrroga haurà de sol·licitar-se a l'AMB i ser concedida abans d'exhaurir el  termini inicial d'execució dels projectes.

 • Documentació i sol·licitud

  L'ajuntament haurà de presentar, per registre electrònic:

  1. La sol·licitud de subvenció, acompanyada de la memòria tècnica i econòmica explicativa del projecte, d'acord amb els models que s'annexen a aquesta convocatòria i que estaran disponibles a l'aplicació @ctivAMB2022.
  2. L'acord d'aprovació del projecte per part de l'ajuntament o la seva certificació.

  En cas de presentar projectes intermunicipals, caldrà acompanyar la proposta de projecte amb un full de càlcul on s'identifiquin i es desglossin els diferents imports econòmics de les despeses del projecte per a cadascun dels ajuntaments participants.

  Per a aquesta convocatòria, tots els projectes, formularis i annexos tant del Programa metropolità de dinamització del mercat de treball com del Programa metropolità de foment de la cohesió social s'articulen fent ús de l'aplicació @ctivAMB2022

  @ctivamb 2a convocatòria

  Documentació

  Bases pla suport a les polítiques socials municipals 2021-2022 (2ª Convocatòria)
  Guia per a projectes Cohesió Social 2022-23
  Guia per a projectes Mercat de Treball 2022-23
  Justificació tècnica econòmica Mercat de treball 2022-23
  Justificació tècnica-econòmica Cohesió Social 2022-23
  Model justificació econòmica  Mercat de Treball 2022-23
  Model justificació econòmica Cohesió Social 2022-23
  Models cartells
  Models formació i treball Mercat de Treball 2022-23


Subir
Contacte

Referents tècnics de cadascú dels projectes del Pla de suport a les polítiques socials municipals
 

Programa de dinamització del mercat de treball
Projectes singularsInés Moro
Plans d'ocupacióElsa Puig de Morales
EmprenedoriaVíctor Álvarez
Orientació i formacióInés Moro
Suport a la contractació per a empreses i entitatsVíctor Álvarez

 

Programa de foment de la cohesió social
Cohesió, convivència i seguretatAlba Paternain
Llars vulnerablesMaria Pérez
Accessibilitat universalMaria Pérez
Gènere i identitatPedro Martín
Garantia alimentàriaAlbert Consola


Més informació:

Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic
93 566 91 40
desenvsocioeconomic@amb.cat

 

 


Subir