Expedient 1005/15

Tornar
Tipus:
Pròrrogues
Objecte del contracte:
Treballs d'assitència tècnica dels equipaments i mitjans audiovisuals de la planta setena de l'Edifici A i ocasionalment fora de la SEU.
Data pròrroga:
Empresa pròrroga:
WALL VIDEO, SA
Termini de la pròrroga:
1 any
Import pròrroga (IVA exclòs):
24.200,00 € (IVA inclòs)
Prova: $provaURL