Informació pública dels plans urbanístics

En aquest espai (quan l'anunci de l'aprovació inicial sigui vigent) es presenta la documentació relativa als plans urbanístics que s'aprovin inicialment per part de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, d'acord amb les competències que li atribueix la disposició transitòria segona de la Llei 31/2010, de 3 d'agost, de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

En concret, a cada document hi figura la informació de l'instrument urbanístic aprovat, la data de publicació al web de l'AMB, la sessió del Consell Metropolità o qualsevol altre òrgan competent de l'Àrea Metropolitana de Barcelona que aprovi el document, el número d'expedient, el termini d'informació pública, la seva finalització, els edictes i anuncis en les publicacions obligatòries, el lloc de consulta presencial i la documentació escrita i gràfica del pla urbanístic aprovat.
Document d'avanç de la modificació puntual del Pla general metropolità per a la construcció d'un nou hospital al Vallès Occidental
En la sessió del 27/07/2021, el Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, va acordar, entre d'altres, aprovar el document d'avanç i exposar al públic el document de referència (núm. d'expedient 902895/21).

Termini d'informació pública per presentar suggeriments: 2 mesos a comptar des de l'endemà de la publicació al BOPB.
Anunci BOPB 1.9.2021
Publicació de l'anunci al Periódico de Catalunya

Lloc de consulta presencial amb cita prèvia:

Àrea Metropolitana de Barcelona, carrer 62, núm. 16-18 08040 Barcelona
(+34) 93 223 51 51
ambinfo@amb.cat

Documentació:

Memòria
Document inicial estratègic
Estudi d'avaluació de la mobilitat

Presentació de suggeriments a través d'instància genèrica
Prova: $provaURL