Declaració

Barcelona, 13 de març de 2015

Els alcaldes, alcaldesses, presidents, presidentes i representants polítics de les metròpolis europees ens hem reunit a Barcelona per debatre sobre els reptes i les oportunitats que sorgeixen de la governança de les ciutats metropolitanes europees.

Considerant que a Europa més del 70% de la població viu en àrees urbanes i que aquests territoris són els que generen els majors índexs de riquesa, competitivitat, ocupació, innovació i educació, entenem que la fortalesa i qualitat de les estructures de governança metropolitana són factors determinants per a garantir la cohesió social i la qualitat de vida.

Coneixem que l'existència d'institucions metropolitanes d'èxit ve marcada pel consens polític, el lideratge i la modelació de l'acció de govern sobre un territori que evoluciona, que té noves necessitats i que impulsa noves formes de participació ciutadana i de transparència.

Tanmateix, les accions  dels governs metropolitans no sempre van acompanyades de models institucionals ben definits, amb assignacions clares de competències i amb els recursos necessaris per portar-les a terme.

Malgrat la creixent metropolitanització del continent europeu, la importància que té sobre la vida quotidiana dels ciutadans
el desenvolupament d'una governança metropolitana de qualitat continua mancant d'un reconeixement explícit per part dels governs estatals i de la Unió Europea mateixa.

En conseqüència, les ciutats i àrees metropolitanes europees reunides a Barcelona ens comprometem a:
 1. Fomentar i enfortir les relacions polítiques entre les institucions metropolitanes europees per posicionar-nos conjuntament amb relació als marcs normatius, competencials i de finançament que ens afecten.
 2. Estimular el debat  polític  entre els líders de les metròpolis europees i impulsar projectes conjunts en partenariat amb els actors econòmics, el sector educatiu i la societat civil dels nostres territoris. Especialment s'han de prioritzar els següents àmbits de cooperació:
  1. creació d'ocupació,
  2. lluita contra l'exclusió social,
  3. creixement competitiu i intel·ligent,
  4. sostenibilitat i canvi climàtic,
  5. transport i mobilitat,
  6. gestió del territori,
  7. i posicionament internacional.
 3. Exigir a la Unió Europea que incorpori de manera sistemàtica en la seva organització les grans ciutats i les àrees metropolitanes per a la preparació, definició i implementació de les polítiques europees que ens afecten, i fomentar, amb una perspectiva més amplia, un diàleg permanent de les ciutats i àrees metropolitanes amb la Unió Europea sobre els principals problemes i reptes futurs per al continent i els ciutadans.
 4. Demanar al Comitè de les Regions que recomani als estats membres que incorporin un nombre més gran de representants de les grans ciutats i metròpolis europees dins de les respectives delegacions nacionals.
 5. Demanar a la Unió Europea un tracte diferencial en la gestió de recursos del pressupost europeu 2014-2020 i post 2020, especialment pel que fa a la gestió dels Fons Estructurals i d'Inversió i el Fons Europeu d'Inversions Estratègiques (Pla Juncker).
 6. Promoure la transferència de coneixement, els intercanvis d'experiències i les bones pràctiques en matèria de governança metropolitana amb altres regions del món, i fomentar els intercanvis amb els actors econòmics, del sector educatiu i de la societat civil d'aquests territoris.
 7. Treballar coordinadament amb les xarxes i associacions de governs locals que representen els interessos de les grans ciutats i de les àrees metropolitanes en els àmbits regional i mundial, especialment les associacions Metròpolis, Ciutats i Governs Locals Units, Eurocities, Metrex, Medcities i el Fons Mundial de Desenvolupament de les Ciutats, així com amb altres organismes multilaterals com l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, Nacions Unides o el Banc Mundial.
 8. Adoptar aquesta declaració per part dels òrgans de govern de cada institució, donar-li difusió entre mitjans de comunicació i fer-la extensiva a altres metròpolis europees perquè s'hi sumin.
 9. Adreçar aquesta declaració a la Unió Europea i als Estats membres.
 10. Organitzar una nova edició del European Metropolitan Authorities l'any 2016.
Declaració de Barcelona 2015
Prova: $provaURL