1700/16 - Concessió del Servei Públic de Transport Col·lectiu Urbà de Viatgers en autobús entre Barcelona i l'Aeroport del Prat de Llobregat –Aerobús- de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Tornar

Avís

Avís4: Detectat error material al plec de condicions tècniques, en el punt 12.4: aclarim que NO és obligatòria la col·locació d'una màquina d'autovenda a la terminal T2C, ja que el nou servei NO hi pararà. Aquest aclariment "no comporta canvis en la puntuació del sobre 2". Avís3:Detectat error material al Plec de Clàusules Jurídiques, Econòmiques i Administratives, a la clàusula 13.2, on diu "pressupost màxim de licitació establert a la clàusula 6.1" ha de dir "clàusula 6"

Tipus de procediment:
Obert
Tipus de contracte:
Concessió
Tipus de tramitació:
Ordinària
Entitat adjudicadora:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Tramita:
Contractació
Lloc d'execució:
veure plec
Termini d'execució:
La durada prevista del contracte es de sis anys. (veure plecs)
Pressupost de licitació:
89.582.406,00 € sense IVA

Atenció!

S'està consultant una versió obsoleta.
Consultant versió 1.6 (versió actual 4.1)

Data de la modificació 29.11.2017 / 09:02

Canvi hora obertura sobre número 2 - 16/01/18 a les "11:30h"

Subscriure's a aquest procediment

Convocatòria de licitació

Garanties exigides

Provisional:
Garantia provisional: 2.687.472,18 euros.
Definitiva:
5% del pressupost d'adjudicació

Documentació i informació

Obtenció de la documentació i la informació:
Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Dependència que tramita:
Contractació
Data límit d'obtenció de documentació i informació:
08.01.18

Presentació de les ofertes o de les sol.licituds de participació

Data límit de presentació:
08.01.18 11:00
Documentació a presentar:
Vegeu plec
Lloc de presentació:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18, edifici A, planta 2, Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta:
2 mesos
Admisió de variants:
Vegeu plec

Despeses de publicitat

A càrrec de l'adjudicatari

Publicació a diaris oficials

Diario Oficial de la Unión Europea:
Data de publicació:
18.11.17
Anunci:
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:462453-2017:TEXT:ES:HTML&tabId=1
Butlletí Oficial de la Província:
Data de publicació:
28.11.17
Anunci:
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&11/022017022626.pdf&1
Boletín Oficial del Estado:
Data de publicació:
25.11.17
Anunci:
https://www.boe.es/diario_boe/verifica.php?c=BOE-B-2017-69599&acc=Verificar&fix_bug_chrome=foo.pdf

Obertura i valoració

Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Obertura Sobre núm. 2:
Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
16.01.18 11:30
Obertura Sobre núm. 3:
Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
L'obertura del sobre núm. 3 s'avisarà oportunament en aquest perfil de contractant

Obertura i valoració

Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151

Obertura Sobre núm. 2

Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
16.01.18 11:30

Obertura Sobre núm. 3

Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
L'obertura del sobre núm. 3 s'avisarà oportunament en aquest perfil de contractant

Classificació i requeriment

Adjudicació

Formalització de contracte

Renúncia desestimació

Històric de modificacions