Verificar documents d'HMB

Tornar
Tipus:
Avisos AMB
Categoria:
Informació administrativa i organitzativa
Subcategoria:
Tràmits
Data novetat:

Enllaç:
Verifica HMB

Descripció

Servei electrònic de verificació de documents amb sistema de codi segur, emesos per Habitatge Metròpolis Barcelona (HMB).