Accessos directes:

Subvencions a les entitats dedicades a l'àmbit de la Cooperació Internacional (ONGD) CONVOCATÒRIA TANCADA

Tornar

Convocatòria de concurs públic en règim de concurrència competitiva per a la concessió de subvencions a les ONG en el marc de les "Bases per sol·licitar i atorgar subvencions a les entitats dedicades a l'àmbit de la Cooperació Internacional" i per a projectes que s'iniciïn l'any 2016.

Internacional
Responsable AMB: Direcció de l'Àrea d'Internacional i Cooperació

Informació prèvia

Descripció

Avís

Convocatòria 2016 tancada.


Objecte

L'objecte d'aquesta convocatòria és la regulació de la concessió de subvencions a les ONGD per a projectes de cooperació al desenvolupament en el marc del Pla Director de Cooperació al Desenvolupament de l'Àrea Metropolitana de Barcelona 2013-2016 i segons les Bases reguladores de les subvencions a projectes de cooperació al desenvolupament 2016-2017, aprovades pel Consell Metropolità en data 28 de juny de 2016 i publicades íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (en endavant, BOPB) en data 14 de juliol de 2016, en dues modalitats:

 • Modalitat A: per a projectes de cooperació al desenvolupament
 • Modalitat B: per a projectes que fomentin la informació, la sensibilització i/o l'educació per al desenvolupament.
Aquesta convocatòria s'emmarca dins les polítiques europees i catalanes de cooperació al desenvolupament i en especial amb la voluntat de transparència i de rendició de comptes amb la ciutadania expressat com a compromís a la Declaració de París (2005) i com a principi en el Partenariat de Busan (2011).

Objectius transversals

Els objectius transversals de la cooperació al desenvolupament de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (en endavant AMB) s'especifiquen al Pla Director 2013-2016, que conté els eixos tranversals següents:
 1. Promoure l'equitat entre les dones i els homes mitjançant la perspectiva de gènere.
 2. Promoure el respecte integral i la consolidació dels drets humans, la governança democràtica i l'enfortiment del teixit social, amb especial atenció als drets col•lectius i els drets dels infants.
 3. Promoure la sostenibilitat del desenvolupament en la dimensió social, ambiental i econòmica.
 4. Promoure la cultura de la pau i incorporar la perspectiva de construcció de pau.
Àmbits temàtics i geogràfics d'actuació

Els projectes que es presentin han de ser coherents amb les línies estratègiques i anar dirigits al compliment dels objectius de la cooperació metropolitana. Al mateix temps, s'han d'ajustar a les prioritats sectorials i geogràfiques que s'estableixen en el Pla Director 2013-2016.

En aquest sentit, les actuacions han de respondre a l'objectiu estratègic de promoure el desenvolupament local mitjançant les següents línies estratègiques:
 1. realització d' infraestructures, equipaments i serveis
 2. foment de l'ocupació
 3. promoció del treball consorciat i en xarxa
 4. enfortiment de les capacitats socials, humanes i institucionals.
En consonància amb les competències pròpies de l'AMB, es prioritzaran els projectes que versin sobre els àmbits sectorials següents:

Àmbits sectorials
 1. gestió de l'aigua
 2. gestió de residus
 3. planificació territorial i urbanisme
 4. habitatge
 5. desenvolupament ambiental i econòmic sostenible
 6. mobilitat urbana i ordenació del transport públic
 7. cohesió social i territorial
Així mateix, dins l'àmbit sectorial i, ateses les circumstàncies extraordinàries que s'estan vivint a la Mediterrània, es prioritzaran els projectes destinats a donar suport als desplaçats forçats, en aquells països on sigui necessària l'ajuda al refugiat.

Així mateix, només s'acceptaran els projectes que es desenvolupin en àrees urbanes i/o metropolitanes. La no-inclusió dels projectes presentats dins d'aquest àmbit urbà i/o metropolità, donarà lloc a la no-admissió de la sol•licitud per prendre part en aquesta convocatòria. Només es contempla una excepció, pel que respecte als projectes destinats als desplaçats forçats i refugiats, que podran desenvolupar-se tant en àrees urbanes i/o metropolitanes, com rurals. 

MODALITAT A: ÀMBITS GEOGRÀFICS D'ACTUACIÓ DELS PROJECTES DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

Es prioritzaran els àmbits geogràfics que s'esmenten a continuació:
 • Àrees prioritàries: Àfrica, Mediterrània i zona d'influència de la Mediterrània.
 • Àrees preferents: Amèrica del Centre, Carib i zona andina.
MODALITAT B: CONTINGUTS DE LES ACCIONS D'EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT
 1. Presentació de les principals causes que limiten el desenvolupament.
 2. Projectes d'educació per al desenvolupament que incideixin positivament en els objectius transversals i àmbits d'actuació del Pla Director 2013-2016, i les competències pròpies de l'AMB.
 3. Projectes d'aprenentatge i servei presentats entre una ONG i un o més centres educatius (Primària, Secundària, Batxillerat, Cicles Formatius i Universitats).
 4. Projectes adreçats a promoure la coherència de polítiques públiques per al desenvolupament i la responsabilitat exterior.
 5. Projectes d'educació per al desenvolupament que incideixin en la sensibilització i en la conscienciació en la temàtica del refugi i asil, els fluxos migratoris, els desplaçaments forçats i les causes que els originen.
 6. Projectes d'educació per al desenvolupament que incideixin en la prevenció i la solució pacífica de conflictes, el foment i la construcció de la pau i el respecte integral dels drets humans.
Crèdit pressupostari de la convocatòria

Amb càrrec a la partida pressupostària AIC C1020 92900 48909 es consignen 250.000 €, del pressupost dels anys 2016 i 2017, com a import total de les dues modalitats de la convocatòria, corresponent 175.000 € com a import total de la modalitat A, per a projectes de cooperació al desenvolupament i 75.000 € com a import total de la modalitat B, per a projectes que fomentin la informació, la sensibilització i/o l'educació per al desenvolupament.


A qui va dirigit

Entitats ONGD) dedicades a l'àmbit de la Cooperació Internacional ONGD.


Terminis

El termini de presentació de sol•licituds serà de 20 dies hàbils a partir de l'endemà de la seva publicació al BOPB.

La publicació de l'anunci de la convocatòria al BOPB és de data 14/09/2015.

Qualsevol sol·licitud presentada fora d'aquest termini no serà admesa a tràmit.

El 10 d'octubre de 2016 és el darrer dia per presentar les sol·licituds.


Requisits

Les entitats que vulguin acollir-se a aquesta convocatòria hauran de complir els requisits exigits a les bases 4 i 5 de les "Bases Reguladores per sol·licitar i atorgar subvencions a les entitats dedicades a l'àmbit de la Cooperació Internacional" (en endavant Bases Reguladores), aprovades pel Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, en sessió del dia 28 de juny de 2016 i publicades al BOPB en data 14 de juliol de 2016.

Les entitats sol·licitants sense seu però, amb delegació a alguns dels municipis integrants de l'AMB, hauran d'acreditar activitat en dit municipi des de 2012. Aquesta informació caldrà fer-la constar en l'apartat corresponent de formulari de sol•licitud.

Les entitats hauran d'acceptar la subvenció a l'efecte del compliment de les condicions fixades per a la seva aplicació.

Les entitats hauran d'iniciar les activitats del projecte dins dels tres mesos següents al lliurament de la subvenció, llevat que es justifiqui el retard per causes de força major.

Les entitats hauran de notificar immediatament a l'AMB qualsevol alteració de les condicions establertes en la convocatòria.

Puja

Enllaços relacionats

Puja

Tràmits i formularis

Presencial

Els documents de sol·licitud per concórrer a aquesta convocatòria hauran de complir els requisits exigits al punt 7 de les Bases Reguladores.

La sol·licitud

Les entitats sol·licitants han de presentar, durant el termini de presentació de les sol·licituds establert i de la manera que s'indica en aquesta convocatòria, els documents següents de sol·licitud degudament emplenats:

 • El nom de l'entitat i de la persona que la representa, així com adreça de correu electrònic, telèfon i adreça postal a efectes de rebre les notificacions.
 • Declaració expressa que es compleixen tots els requisits per poder gaudir de la subvenció.
 • Fets, motius i petició quantificada concreta de la subvenció que se sol·licita.
 • Lloc, data i signatura de la persona sol·licitant.
 • Aquesta sol·licitud anirà acompanyada del formulari normalitzat relatiu a la proposta del projecte que es presenta a la convocatòria.
 • L'esmentat formulari s'ha de presentar per triplicat en format paper i 3 còpies en CD. No s'admetran formularis manuscrits.
 • La no-presentació dels formularis de la proposta del projecte pel qual es demana subvenció implicarà l'arxivament definitiu de la sol·licitud, sense més tràmit.
Així mateix, a la sol·licitud i al formulari l'entitat responsable del projecte ha d'adjuntar en un dossier, i per l'ordre que s'indica, la següent documentació:
 1. Memòria econòmica de l'exercici 2015, en la qual s'inclogui un estat comptable i un balanç amb els ingressos i despeses, amb indicació de les fonts de finançament.
 2. Fotocòpia de la targeta d'identificació fiscal.
 3. Fotocòpia dels Estatuts de l'entitat sol·licitant.
 4. Full que acrediti la inscripció al Registre General d'Entitats de la Generalitat de Catalunya o documentació equivalent de l'entitat sol·licitant.
 5. Acreditació de trobar-se al corrent de les obligacions amb Hisenda i la Seguretat Social (la data d'aquesta documentació no pot ser anterior a 6 mesos a comptar des de la publicació de la convocatòria).
 6. Certificació de l'acord intern de l'entitat de presentar la sol·licitud a concurs i d'atorgar poder de representació a la persona que la subscriu (o poder general del representant).
 7. Fotocòpia del DNI de la persona que subscriu la sol·licitud.
 8. Memòria de l'Entitat dels darrers dos anys, en què s'especifiquin les activitats realitzades i s'indiquin l'origen dels fons i de les subvencions rebudes, el nombre de socis o patrons, el personal remunerat, voluntari i/o els col·laboradors.
 9. Memòria d'activitats i Estatuts del soci local o contrapart.
 10. Acreditació dels diferents acords quan sigui el cas de projectes presentats en concertació entre entitats, en què s'indiqui la participació de cadascuna en el projecte.
 11. En cas de presentar-se un projecte consorciat, l'entitat que actuï com a representant davant de l'Administració ha de presentar tota la documentació explicitada en els apartats anteriors. En el mateix dossier d'aquesta documentació –i en una carpeta per a cada entitat-, s'ha d'incloure la documentació de la resta d'entitats que participen en el consorci que s'indica a les bases: 1),  2),  3),  4),  5),  6),  8). de les Bases Reguladores.
Selecció dels projectes

Tal i com dicten les Bases Reguladores, els serveis tècnics de l'AMB, procediran a la valoració de cadascun dels projectes d'acord amb els criteris i límits de puntuació establerts i que consten en aquesta convocatòria. La proposta de concessió d'obtenció de les subvencions obtinguda es realitzarà mitjançant un òrgan col•legiat format per un mínim de 3 persones nomenades pel director de l'Àrea d'Internacional i de Cooperació de l'AMB i integrat per 2 tècnics de l'Àrea d'Internacional i de Cooperació presidit per la cap de Servei de Cooperació Internacional o la persona delegada pel director d'Àrea d'Internacional i de Cooperació.

Més informació general sobre el tràmit, a les bases reguladores i a la convocatòria de subvenció:

Puja

Resposta de l'administració

Resolució

 1. L'òrgan competent per elaborar l'informe preceptiu d'atorgament dels ajuts econòmics és el director d'Àrea d'Internacional i de Cooperació de l'AMB.
 2. La resolució d'atorgament, prèvia proposta de concessió i previ informe, tal i com dicten les Bases Reguladores, la dictarà el Vicepresident de l'AMB amb competències en Cooperació Internacional o el Gerent.
 3. El termini per resoldre i notificar és de 6 mesos com a màxim des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. La manca de resolució dins d'aquest termini legitima els/les interessats/des per entendre desestimades, per silenci administratiu, les seves sol·licituds.
 4. La resolució es notificarà a las persones físiques o jurídiques interessades, d'acord amb el que estableix l'article 59.6.b) de la llei 30/1992, de 26 de novembre, mitjançant la publicació en la "Base de Datos Nacional de Subvenciones". Les subvencions concedides s'incorporaran a la pàgina web de l'AMB, així com en altres mitjans que es consideren oportuns.
 5. La subvenció no sobrepassarà el 70% del pressupost total del projecte o activitat, ni una quantitat màxima de 25.000 € per projecte, i quedarà a càrrec del sol·licitant l'aportació de la resta del cost, bé directament o mitjançant finançament de tercers.
 6. Les subvencions seran compatibles amb d'altres concedides per  administracions, ens públics o privats de caràcter nacional o internacional.
 7. Les subvencions només podran ser utilitzades per a la realització dels projectes per als quals han estat atorgades.
 8. El sol·licitant és responsable de complementar la subvenció atorgada per l'AMB amb la resta de finançaments necessaris per a la realització del programa d'activitats, d'acord amb les previsions del projecte. En cas de no aconseguir la totalitat del finançament previst, el sol•licitant haurà d'adreçar a  l'AMB la proposta de reformulació del projecte o la seva suspensió, en el termini màxim de 3 mesos des de la data de notificació oficial de l'atorgament de la subvenció. En el supòsit de suspensió del projecte, el sol•licitant ha de renunciar a la subvenció atorgada i ha de fer la devolució íntegra de l'aportació que hagi rebut. Igualment es podrà modificar la quantia de la subvenció en el cas que es replantegés el projecte.
 9. Resolta la convocatòria i els atorgaments de recolzaments econòmics, durant la resta de l'exercici es podrà assignar el crèdit sense aplicació que mantingui la partida pressupostària corresponent, sense que sigui necessària una altra convocatòria. Amb aquestes aportacions es podrà incrementar l'import concedit a alguna de les sol•licituds, o destinar-les a atendre'n d'altres que haguessin quedat sense recolzament econòmic amb motiu de les disponibilitats pressupostàries. En qualsevol cas, aquestes assignacions aniran sempre destinades a sol•licituds que s'hagin presentat a la convocatòria i es decidiran atenent els criteris, requisits, procediments i d'altres punts d'aquesta normativa. Un cop resolt, acceptat l'atorgament del recolzament econòmic i acreditar l'inici de les activitats, es transferirà el 50% de la quantitat aprovada abans del 31 de desembre de 2016. El 50% restant s'abonarà un cop justificada l'activitat, abans del 31 de desembre de 2017.

Puja