Sol·licitud d'informe ambiental del vector d'aigües residuals d'activitats d'annex I

Tornar
Estat:
En termini
Tema:
Medi ambient
Subtema:
Activitat econòmica: vector aigua
Sub-Subtema:
Autoritzacions d'abocament a la xarxa de sanejament
Responsable AMB:
Servei Autoritat Ambiental

Formulari de sol·licitudEn línia

Tramitar

Descripció

Totes les activitats previstes a l'annex I de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, han de sol·licitar la corresponent autorització ambiental de la seva activitat, així com els canvis i revisions futures d'aquesta, a l'Oficina de Gestió Ambiental Unificada de la Generalitat de Catalunya (OGAU) que integra tots els vectors ambientals.

AMB és l'administració competent per a emetre l'informe ambiental del vector aigües residuals a integrar en l'autorització ambiental que atorga la Generalitat de Catalunya dins l'àmbit de l'àrea metropolitana de Barcelona.

Els titulars d'activitats de l'annex I de la Llei 20/2009 que, segons el Reglament metropolità d'abocament d'aigües residuals (RMAAR) vigent, hagin d'obtenir autorització per a abocar les seves aigües residuals a la xarxa pública de sanejament (mitjançant connexió directa a xarxa o vehicles cisterna), en el moment que sol·licitin l'atorgament de l'autorització ambiental, han d'incloure la documentació corresponent a la sol·licitud a l'AMB de l'informe ambiental del vector aigües residuals.

Per generar aquesta sol·licitud, els titulars de l'activitat han d'emplenar el formulari de sol·licitud

Terminis

Vigència:
Les determinacions i condicions establertes en relació a l'abocament d'aigües residuals tindran un a vigència màxima de cinc anys, renovables automàticament en cas que no hi hagin modificacions substancials d'acord amb l'article 33 del RMAAR. En cas que no es compleixin les condicions per les quals es va atorgar la corresponent autorització podran ser modificades o revocades d'acord amb el que s'estableixen els articles 33 i 34 del RMAAR.

Puja

Taxes

El procediment d'emissió d'informe ambiental del vector d'aigües residuals que cal integrar en l'autorització ambiental de l'activitat està subjecte al pagament de la taxa per a la prestació de serveis i la realització d'activitats ambientals de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Consulteu l'ordenança fiscal vigent per conèixer les quotes tributàries.

Com es paga?
L'obligat al pagament és el titular de l'activitat que ha sol·licitat l'autorització ambiental davant de l'Oficina de Gestió Ambiental Unificada de la Generalitat de Catalunya (OGAU).

El pagament es fa mitjançant liquidació en el moment de l'aprovació del corresponent informe per l'òrgan competent de l'AMB, acord que serà notificat a l'interessat.

L'ingrés es pot fer a les oficines de les entitats bancàries que figuren en el document de liquidació, tant presencialment com per caixer automàtic o Servicaixa, o també a través de la pàgina web de les entitats bancàries.

El pagament també es pot fer efectiu en qualsevol de les 2.393 oficines de Correus (aquest servei té un cost fix d'1,95 euros).

Puja