ApropAMB

Tornar

CONVOCATÒRIA 2022 del Pla metropolità de suport a la cohesió social, l'economia de proximitat i la coproducció de serveis, ApropAMB, dirigit als ajuntaments.

Informació prèvia

Descripció

Fruit de l'experiència de l'aplicació del Pla ApropAMB al llarg dels anys 2020 i 2021, i tenint en compte les noves perspectives de recuperació en els propers dos anys dels efectes de la pandèmia i de l'impacte directe en el teixit social i econòmic dels municipis metropolitans, la convocatòria 2022 del pla pretén continuar reforçant les noves vies de suport a les iniciatives municipals metropolitanes mitjançant una convocatòria específica per a projectes per executar durant l'any 2022.

La distribució pressupostària final per a la convocatòria 2022 és de 4.150.000 euros, que correspon al 25 % de la partida de 16.600.000 euros per al conjunt del Pla ApropAMB inicial.

Pla ApropAMB

La informació presentada en aquesta pàgina és un extracte bàsic de l'anunci de les bases de la convocatòria 2022 publicat al BOPB el 18.02.22. Consulteu l'anunci del BOPB per conèixer el detall de la convocatòria en l'apartat Normativa, així com el document de bases generals del Pla.


A qui va dirigit

La convocatòria s'adreça exclusivament als ajuntaments metropolitans inclosos en el quadre d'assignacions econòmiques municipals i per l'import màxim que s'hi determina, segons la base 4 de les Bases generals 2022 per a la concessió de subvencions als ajuntaments del Pla ApropAMB.


Terminis

Per a la sol·licitud de subvencions
El termini de presentació de projectes serà des de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria al BOPB fins al 30 de juny del 2022. No obstant això, es podran reconèixer projectes l'inici dels quals sigui anterior a la data de la publicació de la convocatòria i com a màxim des de l'1 de gener del 2022.

Per a l'execució dels projectes
Els projectes podran executar-se fins al 31 de desembre del 2022. Es podrà sol·licitar una pròrroga fins al 30 de juny del 2023 com a màxim per finalitzar les actuacions dels projectes que, per motius aliens i/o procediments interns, s'hagin vist afectats per situacions que en dificultin l'execució prevista dins de les dates establertes inicialment. 


Requisits

Els projectes han de recollir les iniciatives municipals que siguin competència d'entitats locals i que es puguin dur a terme fins al 31 de desembre del 2022.

Pel que fa específicament als contractes de treball que es formalitzin com a nous i que estiguin vinculats a l'execució del projecte, s'estableix una durada mínima de sis mesos i una durada màxima fins al 31 de desembre del 2022, amb un mínim del 75 % de la jornada laboral ordinària, exceptuant casos extraordinaris de substitucions temporals o per necessitat del projecte.

En els projectes que prevegin la contractació de persones, el procés de selecció i contractació és responsabilitat de cada ajuntament, que l'ha de gestionar directament, d'acord amb la normativa i el marc legal aplicables a les entitats locals i  d'acord amb aquestes bases.


Avisos

  • Les aportacions atorgades per l'AMB dins d'aquest Pla són compatibles amb altres ajudes rebudes per a la mateixa finalitat (exceptuant-hi les despeses de personal propi), sempre que la suma de les aportacions no superi el 100 % del cost total del projecte. L'obtenció d'aquests recursos s'ha de comunicar a l'AMB.
  • Preferentment, els projectes han de ser executats pels ajuntaments metropolitans sol·licitants en règim de gestió  directa, sens perjudici de la possibilitat de proposar l'adjudicació de l'execució a una entitat o empresa pròpia, participada o vinculada a l'ajuntament, amb motiu de la seva especialització. En aquest cas, cal que l'ajuntament sol·licitant ho proposi des de l'inici i que l'AMB autoritzi expressament l'execució del programa o projecte municipal. Sens perjudici de l'anterior, el beneficiari de la subvenció continuarà sent l'ajuntament metropolità.


Normativa

Bases generals per a la concessió de subvencions als ajuntaments del Pla ApropAMB 2022. Anunci BOPB 18.02.22

Puja

Enllaços relacionats

Puja

Tràmits i formularis

En línia
Descarregar
Emplenar

De conformitat amb el que estableix l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, la tramitació es realitzarà de forma electrònica.

Els projectes s'han de presentar en forma de sol·licitud dirigida a la presidenta de l'AMB, subscrita per l'alcalde o alcaldessa de l'ajuntament corresponent o per un representant, juntament amb la documentació disponible a www.amb.cat «ApropAMB convocatòria 2022», i segons el procés establert en les seves bases.

La sol·licitud s'ha de presentar al Registre electrònic de l'AMB a través de la instància genèrica degudament emplenada, durant el termini de presentació establert.

Instància genèrica

Tota la documentació dels projectes finançats s'ha de presentar per registre electrònic, en un termini màxim de tres mesos des de la finalització del projecte, prèviament revisada i validada per l'equip tècnic de l'AMB. Tanmateix, l'ajuntament o entitat gestora pot sol·licitar, de manera motivada, una ampliació del termini de presentació de la justificació, com a màxim d'un mes, i sempre abans de la finalització del project.
 

Tècnics de referència de cadascun dels projectes del Pla ApropAMB
1.a. AcompanyaAlbert Consola
1.b. Ecotransforma'tMaria Pérez
2.a. Educar i gaudir inclusivament de manera seguraAlbert Consola
2.b. ConnectabitPedro Martín
2.c. Labora jovePedro Martín
3.a. Compra de proximitat, segura i saludableVictor Álvarez
3.b. Emprèn i innova en femeníGemma Morelló
3.c. Suport al teixit econòmic local i a l'economia verda, social i solidàriaJesús Tomàs


Més informació:

Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic
93 566 91 40
desenvsocioeconomic@amb.cat 
Pla ApropAMB

Resposta de l'Administració

Un cop rebuda la proposta de projecte, prèviament validada per l'equip tècnic de l'AMB, la Junta de Govern la resoldrà, en el termini màxim de dos mesos, si la documentació compleix tots els requeriments preceptius.

Els ajuntaments disposaran d'un termini de deu dies hàbils per manifestar observacions i/o acceptar la subvenció de manera expressa o tàcita.

Puja