2413/16 - Servei de reprografia de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

Tornar

Avís

El document acreditatiu de constitució de la garantia provisional, tant si es constitueix mitjançant aval com assegurança de caució s'ajustarà als models que s'adjunten com annex al plec administratiu i s'inclourà al sobre núm. 1 - Documentació administrativa.

Tipus de procediment:
Obert
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de tramitació:
Ordinària
Entitat adjudicadora:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Tramita:
Contractació
Lloc d'execució:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Termini d'execució:
2 anys, prorrograble 2 anys més
Pressupost de licitació:
100.000,0 € sense IVA

Data de l'última modificació 20.09.2017 / 14:13

Publicació de la formalització del contracte

Subscriure's a aquest procediment

Convocatòria de licitació

Criteris de valoració de les ofertes:
Vegeu plec
Divisió per lots i números:
$estat_convocatoria.obj_contracte_blocRev1.obj_contracte_lots.getData()

Garanties exigides

Provisional:
3.000,00 € (3% pressupost licitació)
Definitiva:
5% del pressupost d'adjudicació

Classificació/Solvència

Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional:
Vegeu plec

Documentació i informació

Obtenció de la documentació i la informació:
Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Dependència que tramita:
Contractació
Data límit d'obtenció de documentació i informació:
15.05.17

Presentació de les ofertes o de les sol.licituds de participació

Data límit de presentació:
15.05.17 11:00
Documentació a presentar:
Vegeu plec
Lloc de presentació:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18, edifici A, planta 2, Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta:
2 mesos
Admisió de variants:
Vegeu plec

Despeses de publicitat

A càrrec de l'adjudicatari

Publicació a diaris oficials

Butlletí Oficial de la Província:
Data de publicació:
28.05.17
Anunci:
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&04/022017007283.pdf&1

Obertura i valoració

Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Obertura Sobre núm. 2:
Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
23.05.17 11:00
Obertura Sobre núm. 3:
Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
L'obertura del sobre núm. 3 s'avisarà oportunament en aquest perfil de contractant

Obertura i valoració

Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151

Obertura Sobre núm. 2

Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
23.05.17 11:00

Obertura Sobre núm. 3

Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
L'obertura del sobre núm. 3 s'avisarà oportunament en aquest perfil de contractant

Classificació i requeriment

Licitador millor classificat:
ARTES GRÁFICAS AUXILIARES DEL LIBRO, SL
Documentació:

Adjudicació

Empresa adjudicatària:
ARTES GRÁFICAS AUXILIARES DEL LIBRO, SL
Documentació:

Formalització de contracte

Empresa adjudicatària:
ARTES GRÁFICAS AUXILIARES DEL LIBRO, SL
Data de formalització de contracte:
27.07.17

Renúncia desestimació