900451/17 - Servei de personal multi-funció que sigui necessari per al normal funcionament dels edificis seu del Àrea Metropolitana de Barcelona i els seus usuaris

Tornar

Avís

Es comunica als possibles licitadors de l'Expedient 900451/17 "Servei de personal multi-funció que sigui necessari per al normal funcionament dels edificis seu de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i els seus usuaris", que es farà una única visita guiada, no obligatòria, als edificis objecte del contracte, el proper dimecres 17 de maig a les 10 h., amb punt de trobada a la Planta Baixa de l'edifici A , Carrer 62, núm. 16-18 - Zona Franca - 08040 Barcelona. Es prega confirmació d'assistència al correu electrònic "mcastany@amb.cat" ---- Avís 2: El document acreditatiu de constitució de la garantia provisional, tant si es constitueix mitjançant aval com assegurança de caució s'ajustarà als models que s'adjunten com annex al plec administratiu i s'inclourà al sobre núm. 1 - Documentació administrativa.

Tipus de procediment:
Obert
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de tramitació:
Ordinària
Entitat adjudicadora:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Tramita:
Contractació
Lloc d'execució:
ÀMB
Termini d'execució:
2 anys, prorrograble 2 anys més
Pressupost de licitació:
410.000,00 € sense IVA

Data de l'última modificació 22.09.2017 / 15:31

Publicació de la formalització del contracte

Subscriure's a aquest procediment

Convocatòria de licitació

Criteris de valoració de les ofertes:
$estat_convocatoria.tramitacio_blocRev1.tramitacio_criteri_valoracio.getData()
Divisió per lots i números:
$estat_convocatoria.obj_contracte_blocRev1.obj_contracte_lots.getData()

Garanties exigides

Provisional:
12.300,00 (3% pressupost licitació)
Definitiva:
5% del pressupost d'adjudicació

Documentació i informació

Obtenció de la documentació i la informació:
Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Dependència que tramita:
Contractació
Data límit d'obtenció de documentació i informació:
29.05.17
Documentació associada:

Presentació de les ofertes o de les sol.licituds de participació

Data límit de presentació:
29.05.17 11:00
Documentació a presentar:
Vegeu plec
Lloc de presentació:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18, edifici A, planta 2, Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta:
2 mesos
Admisió de variants:
Vegeu plec

Despeses de publicitat

A càrrec de l'adjudicatari

Publicació a diaris oficials

Diario Oficial de la Unión Europea:
Data de publicació:
21.04.17
Anunci:
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:151491-2017:TEXT:ES:HTML
Butlletí Oficial de la Província:
Data de publicació:
02.05.17
Anunci:
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&05/022017007337.pdf&1
Boletín Oficial del Estado:
Data de publicació:
28.04.17
Anunci:
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2017-25929

Obertura i valoració

Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Obertura Sobre núm. 2:
Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
06.06.17 11:30
Obertura Sobre núm. 3:
Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
L'obertura del sobre núm. 3 s'avisarà oportunament en aquest perfil de contractant

Obertura i valoració

Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151

Obertura Sobre núm. 2

Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
06.06.17 11:30

Obertura Sobre núm. 3

Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
L'obertura del sobre núm. 3 s'avisarà oportunament en aquest perfil de contractant

Classificació i requeriment

Licitador millor classificat:
DISWORK, SL
Documentació:

Adjudicació

Empresa adjudicatària:
DISWORK, SL
Documentació:

Formalització de contracte

Empresa adjudicatària:
DISWORK, SL
Data de formalització de contracte:
08.08.17

Renúncia desestimació