2412/16 - Servei de missatgeria de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

Tornar

Avís

A petició d'una empresa posible licitadora, es fan els següents aclariments i es posa en coneixement de la resta de posibles interessats. (Veure apartat "Documentació\Aclariments a la licitació"). Avís 2: El document acreditatiu de constitució de la garantia provisional, tant si es constitueix mitjançant aval com assegurança de caució s'ajustarà als models que s'adjunten com annex al plec administratiu i s'inclourà al sobre núm. 1 - Documentació administrativa.

Tipus de procediment:
Obert
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de tramitació:
Ordinària
Entitat adjudicadora:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Tramita:
Contractació
Lloc d'execució:
ÀMB
Termini d'execució:
2 anys, prorrograble 2 anys més
Pressupost de licitació:
140.000,00 € sense IVA

Convocatòria de licitació

Criteris de valoració de les ofertes:
Vegeu plec
Divisió per lots i números:
no

Garanties exigides

Provisional:
4.200,00 euros (3% pressupost de licitació)
Definitiva:
5% del pressupost d'adjudicació

Classificació/Solvència

Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional:
Vegeu plec

Documentació i informació

Obtenció de la documentació i la informació:
Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Dependència que tramita:
Contractació
Data límit d'obtenció de documentació i informació:
29.05.17

Presentació de les ofertes o de les sol.licituds de participació

Data límit de presentació:
29.05.17 11:00
Documentació a presentar:
Vegeu plec
Lloc de presentació:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18, edifici A, planta 2, Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta:
2 mesos
Admisió de variants:
Vegeu plec

Informació addicional

Data enviament anunci licitació a DOUE: 19 d'abril de 2017.

Despeses de publicitat

A càrrec de l'adjudicatari

Publicació a diaris oficials

Diario Oficial de la Unión Europea:
Data de publicació:
21.04.17
Anunci:
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:151491-2017:TEXT:ES:HTML
Butlletí Oficial de la Província:
Data de publicació:
02.05.17
Anunci:
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&05/022017007338.pdf&1
Boletín Oficial del Estado:
Data de publicació:
28.04.17
Anunci:
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2017-25930

Obertura i valoració

Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Obertura Sobre núm. 2:
Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
06.06.17 11:30
Obertura Sobre núm. 3:
Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
L'obertura del sobre núm. 3 s'avisarà oportunament en aquest perfil de contractant

Obertura i valoració

Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151

Obertura Sobre núm. 2

Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
06.06.17 11:30

Obertura Sobre núm. 3

Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
L'obertura del sobre núm. 3 s'avisarà oportunament en aquest perfil de contractant

Classificació i requeriment

Licitador millor classificat:
ARA VINC, SL
Documentació:

Adjudicació

Empresa adjudicatària:
ARA VINC, SL
Documentació:

Formalització de contracte

Empresa adjudicatària:
ARA VINC, SL
Data de formalització de contracte:
07.08.17

Renúncia desestimació