900215/17 - Redacció del projecte d'execució i el projecte per a l'obtenció de la llicència ambiental de l'espai jove i de creació "La Nau" (fase 2) al carrer Arquímedes 8, de Barberà del Vallès

Tornar

Avís

Està previst realitzar una visita d'obra el dimecres 03/5/17 a les 10:00 h. al c/ Arquímides, 8 de Barberà del Vallès. Les empreses interessades han d'enviar un mail amb el nom o noms de les persones assistents, nom de l'empresa i telèfon de contacte a : march@amb.cat TERMINI DE PRESENTACIÓ OFERTES FINS EL 23 DE MAIG DE 2017 A LES 11:00 HORES S'ha detectat un error material al plec de condicions tècniques, en el apartat 2,on diu "l'objecte de l'encàrrec el constitueix la prestació................."LA NAU (fase 2) al terme municipal de Begues", hauría de dir: "l'objecte de l'encàrrec el constitueix la prestació................."LA NAU (fase 2).......... al terme municipal de BARBERÀ DEL VALLÈS".

Tipus de procediment:
Obert
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de tramitació:
Ordinària
Entitat adjudicadora:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Tramita:
Contractació
Lloc d'execució:
Verure plecs
Termini d'execució:
Veure plecs
Pressupost de licitació:
39.793,93 € sense IVA

Data de l'última modificació 12.09.2017 / 11:35

Publicació de la formalització del contracte

Subscriure's a aquest procediment

Convocatòria de licitació

Criteris de valoració de les ofertes:
Vegeu plec
Divisió per lots i números:
$estat_convocatoria.obj_contracte_blocRev1.obj_contracte_lots.getData()

Garanties exigides

Provisional:
No es requereix
Definitiva:
5% del pressupost d'adjudicació

Classificació/Solvència

Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional:
Vegeu plec

Documentació i informació

Obtenció de la documentació i la informació:
Dependència que tramita:
Contractació

Presentació de les ofertes o de les sol.licituds de participació

Data límit de presentació:
23.05.17 11:00
Documentació a presentar:
Vegeu plec
Lloc de presentació:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18, edifici A, planta 2, Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta:
2 mesos
Admisió de variants:
Vegeu plec

Despeses de publicitat

A càrrec de l'adjudicatari

Publicació a diaris oficials

Butlletí Oficial de la Província:
Data de publicació:
28.04.17
Anunci:
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&04/022017007235.pdf&1

Obertura i valoració

Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Obertura Sobre núm. 2:
Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
30.05.17 11:00
Obertura Sobre núm. 3:
Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
13.06.17 11:30

Obertura i valoració

Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151

Obertura Sobre núm. 2

Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
30.05.17 11:00

Obertura Sobre núm. 3

Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
13.06.17 11:30

Classificació i requeriment

Licitador millor classificat:
MERITXELL INARAJA I GENÍS, ARQUITECTA
Documentació:

Adjudicació

Empresa adjudicatària:
MERITXELL INARAJA I GENÍS, ARQUITECTA
Documentació:

Formalització de contracte

Empresa adjudicatària:
MERITXELL INARAJA I GENÍS, ARQUITECTA
Data de formalització de contracte:
26.07.17

Renúncia desestimació