Exp. 901393/16 - REDACCIÓ DE 14 PROJECTES I ESTUDIS DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES D'IMPLANTACIÓ DE CARRILS BICI EN DIVERSOS MUNICIPIS DE L'ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

Tornar

Avís

- En relació a la clàusula 29.1 i 6.1 del plec de clàusules administratives, pel que fa a l'opció de que l'empresa adjudicatària pugui assumir la Direcció de les obres dels projectes, s'ha afegit un document amb un desglossament del pressupost de la direcció de les obres dels projectes per cadascun dels lots. -En vista de que els licitadors només es podran presentar a un dels lots, la garantia provisional que hauran d'acreditar serà per l'import de licitació del lot al que es vulguin presentar. Garanties provisionals: Lot 1: 554,65 euros. Lot 2: 942,85 euros. Lot 3: 456,03 euros i Lot 4: 626,95 euros.

Tipus de procediment:
Obert
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de tramitació:
Ordinària
Entitat adjudicadora:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Tramita:
Contractació
Lloc d'execució:
Veure plecs
Termini d'execució:
Veure plecs
Pressupost de licitació:
86.015,96 € sense IVA

Data de l'última modificació 18.07.2017 / 12:50

Publicació de la formalització del contracte

Subscriure's a aquest procediment

Convocatòria de licitació

Criteris de valoració de les ofertes:
Vegeu plec
Divisió per lots i números:
$estat_convocatoria.obj_contracte_blocRev1.obj_contracte_lots.getData()

Garanties exigides

Provisional:
Lot 1 : 554,65 euros, Lot 2: 942,85 euros, Lot 3: 456,03 euros, Lot 4: 626,95 euros.
Definitiva:
5% del pressupost d'adjudicació

Classificació/Solvència

Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional:
Vegeu plec

Documentació i informació

Obtenció de la documentació i la informació:
Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Dependència que tramita:
Contractació
Data límit d'obtenció de documentació i informació:
28.02.17

Presentació de les ofertes o de les sol.licituds de participació

Data límit de presentació:
28.02.17 11:00
Documentació a presentar:
Vegeu plec
Lloc de presentació:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18, edifici A, planta 2, Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta:
2 mesos
Admisió de variants:
Vegeu plec

Informació addicional

Contracte Lot 1 signat el 04/07/2017 BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP S.L.

Despeses de publicitat

A càrrec de l'adjudicatari

Publicació a diaris oficials

Butlletí Oficial de la Província:
Data de publicació:
13.02.17
Anunci:
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&02/022017001850.pdf&1

Obertura i valoració

Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151
Obertura Sobre núm. 2:
Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
14.03.17 11:30
Obertura Sobre núm. 3:
Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
04.04.17 14:00

Obertura i valoració

Entitat:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Carrer 62, núm 16 - 18 Zona Franca, 08040 Barcelona, contractacio@amb.cat, Tel. 932235151

Obertura Sobre núm. 2

Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
14.03.17 11:30

Obertura Sobre núm. 3

Lloc:
Sala de Plens, edifici A, planta 7
Data i hora d'obertura:
04.04.17 14:00

Classificació i requeriment

Licitador millor classificat:
BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP S.A. Lot 1 - BATLLE I ROIG S.L.P. Lot 2 - PROJECTS FACILITIES & MANAGEMENT S.L. Lot 3 - MASTER PLAN S.L. Lot 4
Documentació:

Adjudicació

Empresa adjudicatària:
Lot 1: BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP SL. 04/07/2017 - Lot 2: BATLLE I ROIG SLP.05/07/2017 - Lot 4: MASTER PLAN SL.27/06/2017 - Lot 3: PROJECTS & FACILITIES MANAGEMENT SL. 28/06/2017
Documentació:

Formalització de contracte

Empresa adjudicatària:
Lot 1: BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP SL. 04/07/2017 - Lot 2: BATLLE I ROIG SLP.05/07/2017 - Lot 4: MASTER PLAN SL.27/06/2017 - Lot 3: PROJECTS & FACILITIES MANAGEMENT SL. 28/06/2017

Renúncia desestimació